ขอเชิญผู้สนใจสมัครหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน IIEP ของยูเนสโก ระหว่างปี 2562 – 2563

ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนทางการศึกษาของยูเนสโก สาธารณรัฐฝรั่งเศส (UNESCO International Institute for Educational Planning: UNESCO-IIEP) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมของสถาบัน IIEP ระหว่างปี 2562 – 2563 รวม 3 หลักสูตร ดังนี้

 

 

1. หลักสูตรเฉพาะด้าน (Specialized Courses Programme: SCP)

ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 รวม 6 หลักสูตร (หลักสูตรละ 2 สัปดาห์) ณ สถาบัน IIEP โดยหลักสูตรจะครอบคลุมเนื้อหาหลักเฉพาะด้าน อาทิ การจัดการครู และวิธีเชิงปริมาณเพื่อการติดตามและประเมินผลคุณภาพการศึกษา เป็นต้น

 

2. หลักสูตรการวางแผนภาคการศึกษา (Education Sector Planning: ESP)

ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – มีนาคม 2563 แบ่งเป็น การอบรมออนไลน์ 12 สัปดาห์ (กันยายน – ธันวาคม 2562) และการอบรม ณ สถาบัน IIEP 13 สัปดาห์ (มกราคม – มีนาคม 2563) โดยจะมีการปูพื้นฐานการวางแผนด้านการศึกษาซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ภาคการศึกษา การเตรียมแผน และการดำเนินการและการติดตามแผนของภาคการศึกษา

 

3. หลักสูตรฝึกอบรมขั้นสูงด้านการวางแผนและบริหารทางการศึกษา (Advanced Training Programme in Educational Planning and Management: ATP)

ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – สิงหาคม 2563 แบ่งเป็น การอบรมออนไลน์ 3 เดือน (กันยายน – ธันวาคม 2562) และการอบรม ณ สถาบัน IIEP 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน 2563

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม อาทิ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้สมัคร และกรอกแบบฟอร์มการสมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ www.iiep.unesco.org 

พร้อมทั้งขอความกรุณาแจ้งเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ฯ ให้สำนักเลขาธิการ ฯ ได้ทราบเป็นข้อมูลในโอกาสแรกด้วยทางอีเมล [email protected]

 

ที่มา:  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...