Bangkok Flight Services เปิดรับ “Passenger Services” สมัครพร้อมสัมภาษณ์ 4 เม.ย.นี้!!

Bangkok Flight Services ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง “Passenger Service Agent” โดยผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ The Connecion @ MRT ลาดพร้าว (ทางออกประตูที่ 4) โดยจะเปิดรับลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เพศชาย/หญิง (เพศชายผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)

2. บุคลิกภาพดี

3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

4. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

5. สัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. เรซูเม่ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ใบ

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ใบ

6. สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript)หรือ Grade report หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตร จำนวน 1 ใบ

7. สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ใบ

 

เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

1. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ

2. สำเนาสอบวัดระดับทางภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น TOEIC จำนวน 1 ใบ

3. สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน หรือทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ

 

กรณีเทอมสุดท้ายผู้สมัครกำลังเรียนอยู่ หรือรอสอบ ไม่สามารถสมัครงานได้ ยกเว้น

1. ผู้สมัครกำลังฝึกงานอยู่เป็นวิชาสุดท้าย

2. ผู้สมัครฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วและกำลังรอเกรดฝึกงานวิชาเดียว

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ The Connecion @ MRT ลาดพร้าว (ทางออกประตูที่ 4) โดยจะเปิดรับลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

BFS Recruitment

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...