ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพระดับป.โท ต่างประเทศและในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องด้วยธนาคารมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศและในประเทศแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่กำลังหาทุนการศึกษาได้ทราบและดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร

 

 

ประเภททุน

สำหรับปี 2562 ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทแก่พนักงานและบุคคลภายนอก รวมจำนวน 25 ทุน ได้แก่

 ทุนต่างประเทศ: สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงค์โปร์

 ทุนในประเทศ: (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

6. ต้องมีผลสอบ TOEFL iBT (Internet Based Test: iBT) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 และผลสอบต้องใช้ได้จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

7. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6

8. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

– รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว

– ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี

– สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, HSK

– ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด (ถ้ามี)

– รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้นประโยชน์และความสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา

– หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด)

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

– หลักฐานการสมัครต่างๆ ตามข้อ 1-7

– หนังสือรับรองจากหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด)

เอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย และผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏในภายหลังว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokbank.com และส่งหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนด มาที่อีเมล [email protected] หรือส่งหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเอง ที่

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร
สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3
เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120

 

ปิดรับสมัคร:

โดยเปิดรับสมัครแล้ว  ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2562  

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.bangkokbank.com/Scholarships) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ โทร. 0-2296-8358  (คุณนันทิยา และคุณอัญชลี)

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...