กระทรวงการต่างประเทศรับสมัคร “พนักงานวิชาการ” ปิดรับสมัคร 5 มีนาคม นี้!!

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อปฏิบัติงานออกแบบประจําศูนย์ผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ครบวงจร (Production House – PH) กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

ตำแหน่ง – พนักงานวิชาการ (งานออกแบบ)

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

– ออกแบบอินโฟกราฟิกและสื่อในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) (อาทิ โลโก้ โปสเตอร์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน) สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) ภาพเคลื่อนไหว (Digital Video)

– ออกแบบปกหนังสือและการทําหนังสือรูปแบบต่างๆ

– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง – ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 30 กันยายน 2562

อัตราการจ้าง – เดือนละ 18,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติทั่วไป

1. เพศชายหรือหญิง

2. สัญชาติไทย ไม่จํากัดอายุ

3. มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ และสามารถติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานเป็นทีม และทํางานภายใต้ความกดดันได้ – สามารถทํางานหลังเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการได้

5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.

6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

7.  ผู้สมัครที่เป็นชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์

2. หากมีประสบการณ์การทํางานด้านออกแบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิกได้เป็นอย่างดี (อาทิ Photoshop, Illustrator, Pagemaker, Adobe Flash)

4. สามารถให้คําแนะนําด้านการออกแบบแก่ผู้มาใช้บริการได้

5. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องงานสิ่งพิมพ์และงานแยกสี งานพิมพ์ดิจิตอล และงานหลังการพิมพ์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่)

– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

– สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ

– สําเนาวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ฉบับ

– หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมีประสบการณ์ในตําแหน่งงานที่สมัคร)

– หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สําหรับเพศชาย)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 7. ได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ถึง นางเบญจวรรณ สิงห์จันทร์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

ปิดรับสมัคร:

5 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...