กรมการจัดหางาน-IM ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM ประเทศญี่ปุ่น) กำลังเปิดรับสมัครผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (เพศชาย)

โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม 2562

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้ที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคระยะเวลา 3 ปีต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– เพศชายอายุ 20 แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัคร

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา

– ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ําหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

– พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว

– ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย

– ไม่มีความประพฤติเสียหาย

– ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Tecnical Intern” หรือเคย ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

– ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยทํางานหรือเข้าเมืองหรือพํานักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและ ประเทศอื่น ๆ

–  ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไป ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเนื่องจากมีปัญหาด้านความประพฤติ

– ไม่เคยทํางานในประเทศญี่ปุ่นโดยแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง

– ไม่เคยทํางานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสําเร็จการฝึกอบรมหรือสําเร็จการศึกษา ในประเทศญี่ปุ่น

– สายตาปกติ และตาไม่บอดสี

– สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามข้อ ๔ อันอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรม ในประเทศไทยและระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ คลิก

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและกระทรวงแรงงาน ในวันและเวลาราชการ

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

IMM JAPAN Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...