มาแล้ว!! ทุน HES เรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน พร้อมมีเงินสนับสนุนรายเดือน

ทุน Huayu Enrichment Scholarship (HES) ประจำปี 2019 เป็นทุนที่สนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน (Taiwan Ministry of Education)

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติได้มีโอกาสเรียนภาษาจีนและสัมผัสวัฒนธรรมของไต้หวัน โดยช่วงเวลาที่ให้ทุนจะนับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า NT$25,000 (ประมาณ 25,300 บาท) ต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 10 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับเรียนรู้ภาษาอละวัฒนธรรมเป็นระยะเวลา 3, 6, 9, และ 12 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

2. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและไม่ถือสัญชาติไต้หวัน

3. ไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

4. ปัจจุบันต้องไม่เป็นนักศึกษาในสถาบันภาษาหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ในไต้หวัน

5. ไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาที่ได้รับทุน

6. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนใดๆ จากรัฐบาลไต้หวัน

7. ไม่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินใดๆ จากรัฐบาลไต้หวันหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในไต้หวัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. แบบฟอร์มการสมัครทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)  

2. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาเอกสารรับรองการศึกษาขั้นสูงสุดและเอกสารแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (ภาษาจีนหรืออังกฤษ)

4. เอกสารรับรองการสมัครเรียนภาษากับสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในไต้หวัน อย่างน้อย 1 แห่ง โดยจะต้องเรียนภาษาอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

5. เอกสารแนะนำจากสถาบันการขศึกษาของไทยที่เคยศึกษาหรือจดหมายอ้างอิงจากหน่วยงานของรัฐบาลไทยจำนวน 2 ฉบับ (เอกสารฉบับจริงที่มีลายเซ็นและปิดผนึกเรียบร้อย)

6. ผู้ที่ต้องการสมัครทุน HES ระยะเวลา 9-12 เดือน จำเป็นต้องส่งสำเนาผลสอบ TOCFL Level 3 ขึ้นไป (ไม่พิจารณาผลสอบ HSK)

7. ผู้ที่ต้องการสมัครทุน HES ระยะเวลา 3-6 เดือน จำเป็นต้องส่งสำเนาผลการสอบ TOCFL Level 2 ขึ้นไป (ไม่พิจารณาผลสอบ HSK) หรือผลการสอบ TOEIC 550 ขึ้นไปหรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบเท่า

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารสำหรับสมัครทุนมายังที่อยู่ต่อไปนี้

Taipei Economic and Cultural Office in Thailand

(Education Division) 20th fl. Empire Tower 1,

South Sathorn Road, Bangkok 10120

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Huayu Enrichment Scholarship (HES) 2019

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...