ข่าวดี!! ทอท.เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 794 อัตรา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) รับสมัครบุคคลทั่วไปคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 794 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

ตรวจสอบตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://airportthai.co.th/aotjob2019/

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติทั่วไป: มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. สามารถทํางานให้แก่ ทอท. ได้เต็มเวลา

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

4. ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

6. ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

7. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น

8. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

9. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 4 รูป

2. ใบแจ้งผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ตัวจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

3.  บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง

4. ทะเบียนบ้านตัวจริง

5. ใบพ้นภาระการรับราชการทหารตัวจริง (สด.8 หรือ สด.43) พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

6. ใบแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC, TOEFL, IELTS) ตัวจริงที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันทดสอบถึงวันที่สมัคร พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

7. ใบรับรองการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่างๆ (ถ้ามี)

8. เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

9. เอกสารอื่นๆ ตามประกาศคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและตามที่เจ้าหน้าที่รับสมัครแจ้ง

10. หากไม่สามารถยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กําหนด หรือ ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น.จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่กำหนด ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น.

(ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น)

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

airportthai.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...