ข่าวดี!! กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศรับสมัครงาน เงินเดือนเริ่มต้นไม่เกิน 70,000 บาท

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (กลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับทั่วไป) 

โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับค่าตอบแทนไม่เกินเดือนละ 70,000 บาท โดยค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการฯเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะของงานที่ผ่านมา และระยะเวลาของประสบการณ์ทำงานของผู้ได้รับคัดเลือก

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง

6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

8. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

 

คุณสมบัติ ประสบการณ์ และคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขากฏหมายระหว่างประเทศ

2. มีความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านกฏหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 15 ปี

3. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติรวมถึงประสบการณ์การทำงานด้านการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐ หรือระหว่างรัฐกับนักลงทุน หรือรัฐกับนักลงทุน หรือการทำหน้าที่ผู้ตัดสินคดีข้อพิพาทภายใต้องค์การการค้าโลก หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางเลือก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ คลิก

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือทางอีเมล inventorymfa@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้

 

ปิดรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...