ด่วน!! สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย รับสมัครงาน หมดเขตวันที่ 6 และ 15 มกราคม นี้

สถาบันเกอเธ่ เป็นสถาบันด้านวัฒนธรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย

โดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยเป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาเยอรมันและจัดสอบวัดระดับในทุกระดับชั้นอีกทั้งยังมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูสอนภาษาเยอรมัน รวมไปถึงกิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

ใครที่สนใจร่วมงานกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย สามารถติดตามรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

– เจ้าหน้าที่ประจำแผนกศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด

– ผู้ประสานงานด้านสื่อและประชาสัมพันธ์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เจ้าหน้าที่ประจำแผนกศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด

1. จบการศกึษาระดับปริญญาตรีในสาขาภาษาเยอรมัน บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถใชภาษาไทยได้ดีมากในระดับภาษาแม่

3. สามารถใช้ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษได้ดีมาก

4. สามารถใช้สื่อดิจิตอลและอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ได้ เช่น เกมคอนโซล แว่น VR

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในวัฒนธรรมที่หลากหลาย

6. ชอบการจัดการ และการติดต่อประสานงาน

7. มีความคิดสร้างสรรค์

8. มีประสบการณ์ หรือความรู้พื้นฐานด้านการจัดการทั่วไปในห้องสมุด

ผู้ประสานงานด้านสื่อและประชาสัมพันธ์

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสื่อและประชาสัมพันธ์

3. สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในระดับ C1-C2 หากสามารถสื่อสารภาษาเยอรมนี (ระดับ B2) ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีความรู้เกี่ยวกับภูมิทัศน์สื่อในประเทศไทยเป็นอย่างดี

5. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานสำนักงานทั่วไป และมีความรู้ในการตัดต่อภาพ และสามารถเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะได้

6. มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในประเทศไทย

7. มีทักษะในการใช้สื่อ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารที่ดีมาก

8. มีความยืดหยุ่น และจัดการเวลาได้เป็นอย่างดี

 

วิธีการสมัคร:

เจ้าหน้าที่ประจำแผนกศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด

– ส่ง CV และเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆได้ทางอีเมลเท่านั้น ถึงคุณกานติ์ชนิต เลิศธนะแสงธรรม [email protected]

ผู้ประสานงานด้านสื่อและประชาสัมพันธ์

– ส่ง CV และเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆได้ทางอีเมลเท่านั้น ถึงคุณกานติ์ชนิต เลิศธนะแสงธรรม [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

– เจ้าหน้าที่ประจำแผนกศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด ปิดรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2562

– ผู้ประสานงานด้านสื่อและประชาสัมพันธ์ ปิดรับสมัครวันที่ 6 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.goethe.de

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...