คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ “ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์ รุ่น 2” สมัครได้แล้ววันนี้

กลับมาเป็นครั้งที่ 2 กับคอร์สเรียนออนไลน์ “ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์ (Introduction to Classical Music)” โดยมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ รวมไปถึงองค์ประกอบของดนตรีคลาสสิก ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีแต่ละประเภททั้งการรวมวง ดนตรีคลาสสิกในแต่ละยุค รวมถึงเพลงคลาสสิกที่ได้รับความนิยม หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับดนตรีคลาสสิก

 

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 12 ธันวาคม 2561

-สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2562

-ประกอบด้วยเนื้อหา 12 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิก

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฟังเพลงคลาสสิกได้ด้วยตนเอง

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

คณาจารย์จากสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...