ห้ามพลาด!! “Go Inter ขายได้ขายดี และดังข้ามโลก” คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ

“ทำอย่างไรให้สินค้า Go Inter ขายได้ขายดี และดังข้ามโลก” เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่จัดโดยจุฬาฯ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับหัวใจของการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ โดยจะนำเสนอแนวคิดต่างๆ และเทคนิคสั้นๆ ง่ายๆ ที่จะทำให้ธุรกิจการค้าสามารถส่งออกสินค้าไปขายทั่วโลก และจะเป็นการค้าที่ยั่งยืนต่อไป

 

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 12 ธันวาคม 2561

-สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2562

-ประกอบด้วยเนื้อหา 4 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

-เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

-เพื่อนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศมาจัดทำเป็นสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและง่ายต่อการนำไปใช้

-เพื่อนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศมารวบรวมอย่างเป็นระบบระเบียบและสามารถให้ผู้สนใจนำไปต่อยอดความคิดในการทำการตลาดหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ในอนาคต

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

รศ.ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...