โครงการเยาวชน ECE มอบ 370 ทุนแลกเปลี่ยนอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล (Thai-Universal Culture & Education Fund) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง โดยยึดหลักการสำคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน์และเป็นทางเลือกหนึ่งในสังคมไทยโดยมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนขณะอยู่ต่างประเทศตลอดโครงการ

นอกจากนี้ทางโครงการฯยังได้มอบทุนเต็มจำนวน และทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

รายละเอียดทุนที่สนับสนุน และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมโครงการมีดังต่อไปนี้

 

จำนวนที่รับสมัคร:

-New Zealand 3 สัปดาห์ จำนวน 90 ลำดับ

-England 3 สัปดาห์ จำนวน 90 ลำดับ

-Australia 3 สัปดาห์ จำนวน 40 ลำดับ

-Canada 5 สัปดาห์ จำนวน 40 ลำดับ

-England 5 สัปดาห์ จำนวน 70 ลำดับ

-New Zealand 9 สัปดาห์ จำนวน 20 คน

-England 9 สัปดาห์ จำนวน 20 คน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา เป็นระยะเวลา 3, 5, 9 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย อาชีวะและอุดมศึกษาmอายุตั้งแต่ 11 ปีและไม่เกิน 22 ปี (ข้อสอบแยกตามระดับ) (ประเทศอังกฤษควรมีอายุไม่ต่่ำกว่า 13 ปี/ประเทศแคนาดารับอายุไม่เกิน 18 ปี)

-มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือติดสารเสพติดทุกชนิด

-มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน

-มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลาง ถึงดีมาก

-มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ ได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ระเบียบการ

-ใบสมัคร

-หนังสือรายงานตัว

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครโดยตรงที่สำนักงาน ECE เลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 690 0375 – 7 โทรสาร 02 691 5199 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยมาด้วยตนเองหรือผู้ปกครองมาแทน หรือ

-สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารตามมาพร้อมธนาณัติค่าสมัคร สั่งจ่ายในนาม น.ส.สื่อกัญญา เหมวิมล ไปรษณีย์ปลายทาง สามเสนใน กทม. 10400 และส่งไปที่สำนักงาน ECE โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์

-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ

 

ปิดรับสมัคร:

เวลารับสมัคร สนามสอบกรุงเทพฯ : วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 27 พฤศจิกายน 2561

เวลารับสมัคร สนามสอบต่างจังหวัด : วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลสอบวันที่ 24 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ecethailand.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...