ประกวดเว็บข่าวออนไลน์ ระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจในแวดวงข่าวสาร และอยากจะร่วมท้าทายความสามารถที่มี เวทีนี้เป็นอีกหนึ่งการประกวดที่คุณไม่ควรปล่อยผ่านไป

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาใกล้เคียง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเว็บข่าวออนไลน์ “รางวัลเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

 

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขการส่งผลงาน

– เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติ ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่นิสิตนักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสาขาใกล้เคียง ผลิตขึ้นในรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือได้รับการรับรองจากสาขา ภาควิชา หรือคณะต้นสังกัด และผลงานนั้นต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่คัดลอกมาจากสื่ออื่นๆ

– เป็นเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติที่มีเนื้อหาได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกในสื่อดิจิตอล (Digital First) ที่ไม่จำกัดรูปแบบของเนื้อหา (ข้อความข่าว ภาพ อินโฟกราฟิก หรือวิดีโอ) ของเว็บไซต์นั้น ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่จำกัดจำนวนข่าวและความถี่ในการนำเสนอเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าว

– เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติดังกล่าว จะต้องผลิตโดยนิสิตนักศึกษาเท่านั้น และจะต้องไม่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่เข้าข่ายเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์สาขา ภาควิชา คณะหรือมหาวิทยาลัย (แล้วแต่กรณี)

– ผู้ส่งประกวดจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่สมาคมฯ กำหนด เพื่ออธิบายถึงวัตถุประสงค์การเสนอข่าว วิธีการได้มาซึ่งข่าว ขั้นตอนการผลิต และระยะเวลาที่ผลิตจนถึงวันที่เผยแพร่ พร้อมรายงานผลจากการเผยแพร่ เช่น ความคิดเห็นจากผู้อ่าน ผลกระทบของข่าวที่มีต่อสังคม จำนวนผู้เข้าชม หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองโดยหัวหน้าสาขา ภาควิชาหรือคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ว่าเป็นผลงานของผู้ส่งประกวดจริง จึงจะถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์

– ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ พร้อมส่งผลงานเว็บข่าวดิจิตอลในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล (.jpg, .png หรือ .gif) พร้อม URL และแบบฟอร์ม (ตามข้อ 4) และเอกสารรับรองจากหัวหน้าสาขา ภาควิชาหรือคณบดี (ตามข้อ 5) มาที่ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ อีเมล์ SONPAssociation@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

กำหนดระยะเวลา

– ส่งผลงานเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติเพื่อชิงรางวัลได้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

– ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลภายในเดือนธันวาคม 2561 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

 

เกณฑ์การตัดสิน

– เป็นเว็บไซต์ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสาร และจรรโลงสังคม

– เป็นเว็บไซต์ข่าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์

– เป็นเว็บข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือหลักกฎหมาย

– เป็นเว็บไซต์ข่าวที่นำเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์

– เป็นเว็บไซต์ข่าวที่เลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม มีความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณและมีแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาดสำหรับเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

*หมายเหตุ: ทั้งนี้คําตัดสินของคณะกรรมการที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์แต่งตั้งขึ้น ให้ถือเป็นที่ยุติและ คณะกรรมการอาจมีมติ จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีผลงานใดที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลนั้น

 

รางวัลการประกวด

– รางวัลชนะเลิศ เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม (จำนวน 1 รางวัล) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท

– รางวัลชมเชย เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม (จำนวน 2 รางวัล) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม

โทร. 081-7002601

www.facebook.com/SONPThai

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...