ทุนการศึกษาในหลักสูตร Foundation ครอบคลุมค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่ 25% – 100%

Monash South Africa มอบโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำเร็จของนักเรียนจึงได้จัดมอบทุนการศึกษาในทุกๆ ปี

นักเรียนของ Monash South Africa (MSA) เป็นกลุ่มที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อันเนื่องมาจากทักษะทางวิชาการ และการฝึกอบรมในระหว่างการศึกษา

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าทุนการศึกษาเริ่มตั้งแต่ 25% – 100% ของค่าธรรมเนียมรายปี (ไม่ครอบคลุมค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตร Foundation และ ปริญญาตรี เรียนต่อในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนที่ประเทศแอฟริกาใต้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัครทุนนี้

-ลงทะเบียนเรียน หรือได้รับการเสนอให้ลงทะเบียนเรียนในฐานะนักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาที่ Monash South Africa

-ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น

-เรียนอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

-จำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ได้ ทั้งค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

-ส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 สำหรับเทอมที่ 1 และส่งภายในวันที่ 30 เมษายน สำหรับเทอมที่ 2

กรอกใบสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.msa.ac.za

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...