ประกวดเรียงความกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ชิงเงินรางวัล โล่ เกียรติบัตร และตีพิมพ์ในจดหมายข่าว

ข่าวดี!! สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยจัดประกวดเรียงความในหัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” โดยการประกวดครั้งนี้จะแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา

น้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย-อุดมศึกษาที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดการประกวดได้ดังนี้

 

 

หัวข้อเรียงความ:

ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562

 

รายละเอียดการส่งผลงาน:

1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเรียงความภาษาไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสละสลวยในการใช้ภาษา

2. ผู้ส่งผลงานในแต่ละระดับ มีสิทธิ์ส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น

3. ในกรณีที่พิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ ผู้สมัครต้องดาเนินการดังนี้

-ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 20 ตัวหนา สาหรับหัวข้อ

-ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 สาหรับเนื้อหาทั่วไป

-ตั้งค่าระยะขอบของกระดาษ A4 ให้ด้านซ้ายมีระยะห่าง 2.54 เซนติเมตร ด้านขวามีระยะห่าง 2.54 เซนติเมตร ด้านบนมีระยะห่าง 2.54 เซนติเมตร และด้านล่างมีระยะห่าง 2.54 เซนติเมตร

-เนื้อหายาว 3 – 4 หน้ากระดาษ A4

-พิมพ์ชื่อ – นามสกุล อายุ สถาบันการศึกษา คณะ ระดับชั้นหรือชั้นปี หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และอีเมล์ ในหน้าถัดไป แยกต่างหากจากเนื้อหา

4. ในกรณีที่เป็นลายมือ ผู้สมัครต้องดำเนินการดังนี้

-เขียนตัวบรรจง ขนาดครึ่งบรรทัดด้วยปากกาหมึกสีดา

-ระยะขอบของกระดาษ A4 ให้ด้านซ้ายมีระยะห่าง 2.54 เซนติเมตร ด้านขวามีระยะห่าง 2.54 เซนติเมตร ด้านบนมีระยะห่าง 2.54 เซนติเมตร และด้านล่างมีระยะห่าง 2.54 เซนติเมตร

-เนื้อหายาว 5 – 6 หน้ากระดาษ A4

-เขียนชื่อ – นามสกุล อายุ สถาบันการศึกษา คณะ ระดับชั้นหรือชั้นปี หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และอีเมล์ ในหน้าถัดไป แยกต่างหากจากเนื้อหา

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเอง มิได้คัดลอกและ/หรือดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดจากผลงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ในทุกช่องทางก่อนวันประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ

6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หรือเกิดข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด หากมีการตรวจสอบพบการละเมิดลิขสิทธิ์ภายหลังการประกาศผลการตัดสิน สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยจะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี

7. สิทธิการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์เป็นของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

 

รางวัลที่จะได้รับ:

ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

-รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท โล่และเกียรติบัตร

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร

-รางวัลชมเชย (3 รางวัล) เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร

ประเภทระดับอุดมศึกษา

-รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท โล่ และเกียรติบัตร

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท และเกียรติบัตร

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท และเกียรติบัตร

-รางวัลชมเชย (3 รางวัล) เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตรนอกจากนั้น ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการตีพิมพ์ในจดหมายข่าวของสมาคมอาเซียนฯ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นตัวแทนของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนหนึ่งสามารถส่งผู้แทนได้ไม่เกิน 2 คน และส่งเรียงความได้ไม่เกิน 2 ผลงาน

ระดับอุดมศึกษา – กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

 

วิธีการส่งผลงาน:

เอกสารที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งให้กับสมาคมอาเซียนฯ

-ใบสมัคร (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.asean-thailand.org)

-สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

-สำเนาบัตรประจาตัวนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

-หนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าเป็นผลงานของผู้แทนโรงเรียน (สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

-ไฟล์ผลงานเป็น word และ pdf ในกรณีที่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

-ต้นฉบับผลงาน 1 ชุดในกรณีที่เขียนด้วยลายมือ และประสงค์จะจัดส่งทางไปรษณีย์

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดส่งเอกสารทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้

-ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดเรียงความ” มาที่สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 สมาคมอาเซียนฯ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ

-ส่งทางอีเมล์มาที่ aseanthailand@hotmail.com โดยระบุหัวข้อ “ประกวดเรียงความ” และส่งเป็นไฟล์ pdf ยกเว้นผู้เข้าประกวดที่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์จะต้องสงไฟล์ผลงานเป็น word เพิ่มอีก 1 ไฟล์ เพื่อประโยชน์ในการจัดพิมพ์ลงในจดหมายข่าวของสมาคมอาเซียนฯ ในกรณีที่ได้รับรางวัล

 

ปิดรับสมัคร:

28 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...