โครงการเยาวชนกรีนพีซ Youth Wavemakers รับสมัครอาสา ทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการเยาวชน เป็นส่วนหนึ่งของงานรณรงค์ของกรีนพีซมานาน เราเล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าในการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่ออนาคตสีเขียวที่ยั่งยืนและสงบสุขโดยมุ่งเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยการลงมือปฏิบัติจริง

การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนกรีนพีซจะเป็นการเปิดโอกาสและพื้นที่ รวมถึงเป็นกระบอกเสียงให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติและตัดสินใจเลือกอนาคตที่ตนเองต้องการ เพราะเยาวชนคือพลังที่สำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

ในครั้งนี้ ได้มีการรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนกรีนพีซ Youth Wavemakers เพื่อร่วมรณรงค์ Break Free From Plastic ยกเลิกการใช้ขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้การรณรงค์ปัญหาขยะพลาสติกผ่านประสบการณ์จริง ณ ชายหาดชะอำ วันที่ 1-2 กันยายน 2018 เพื่อสร้างแนวทางให้ผู้คนในสังคมได้ตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่จะนำไปสู่การลดใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single used plastics) และพร้อมที่จะเป็นผู้นำคลื่นลูกใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมปลอดพลาสติก

* หมายเหตุ : การสมัครเข้าร่วมโครงการจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนเท่านั้น

 

 

คุณสมบัติ

– อายุระหว่าง 13 -18 ปี เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (สายอาชีวะก็สมัครได้)

– สนใจประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

– ยืนหยัดเพื่อสร้างพลังให้กับเยาวชนและชุมชนในการลงมือปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

– มีจิตอาสา พร้อมที่จะเสียสละเวลาเพื่อร่วมงานรณรงค์

– มีทักษะการสื่อสารและสามารถทำงานเป็นทีม

– ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง

 

จำนวนที่รับ

50 คน

 

ค่าใช้จ่าย

มีเงินมัดจำ 500 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก) ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อจบกิจกรรม ถ้าไม่ร่วมกิจกรรมถือว่าสละสิทธิ์

 

กำหนดการ

วันที่ 1 กันยายน 2561

– 06:30 – 07.00 น. เริ่มลงทะเบียน ณ จุดนัดพบ

– 07.00 – 09.30 น. ออกเดินทางโดยรถบัส

– 09.30 – 10.00 น. เดินทางถึงที่พักที่ชะอำ

– 10.00 – 12.00 น. แนะนำโครงการ “Youth Wavemakers“ ตอน Break Free From Plastic

– 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

– 13.00 – 16.00 น. กิจกรรม Waste Audit ลงพื้นที่สำรวจหาดชะอำ

– 16.00 – 17.00 น. ถอดบทเรียนการสำรวจขยะ Waste Audit

– 17.00 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาสัย

– 18:00 – 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น

– 19.00 – 20.00 น. สรุปกิจกรรม

 

วันที่ 2 กันยายน 2561

– 08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า

– 09.00 – 10.00 น. ปัญหาขยะพลาสติกและงานรณรงค์ทั่วโลก

– 10.00 – 11.00 น. ค้นหาแรงบันดาลใจกับคนปลอดพลาสติก

– 11.00 – 12.30 น. ระดมความคิด “เราจะรณรงค์ยกเลิกการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งได้อย่างไร”

– 12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

– 13.30 – 15.00 น. สรุปกิจกรรม

– 15.00 – 18.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพ

*หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมของกิจกรรม

 

ปิดรับสมัคร

10 สิงหาคม 2018

 

สถานที่จัดค่าย

หาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

จัดโดย

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...