ใครอยากผลิตรายการสารคดีของจริง เชิญร่วมเข้าโครงการ “พัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นครั้งที่ 2”

โอกาสดีสำหรับบุคลากรในชุมชน บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการนำเสนอเรื่องราวในชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและภูมิภาค รวมทั้งเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับการผลิตรายการจริง

โครงการ “พัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นครั้งที่ 2” ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกิงทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทั่วไปที่มีพื้นฐานในด้านการผลิตสื่อโทรทัศน์ให้มีความสามารถในด้านการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ภาคประชาชนและเยาวชนได้มีบทบาทเป็นผู้ให้บริการสาระความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การศึกษา และศิลปะวัฒนธรรม ผ่านสื่อกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และสื่อโทรคมนาคม โดยได้จักให้มีการอบรมในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 6 จังหวัด ได้เเก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงราย และกรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง)

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

– นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะ หรือแผนกที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการผลิตสื่อโทรทัศน์

– พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการผลิตสื่อโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐและเอกชน

– บุคคลทั่วไปที่มีพื้นฐานทางด้านการผลิตรายการ และมีความต้องการที่จะเข้าอบรมเพื่อพัฒนาการผลิตรายการ

– สามารถลางานหรือมีเวลาสำหรับการเข้าร่วมอบรมจนครบตามหลักสูตร และมีเวลาในการผลิตรายการสารคดี เพื่อส่งกลับมายังโครงการ

 

สถานที่การจัดอบรม และวันเวลา สถานที่

ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมต้องเลือกจังหวัดที่เข้าร่วมอบรม โดยยึดหลักของจังหวัดใกล้เคียง หรือความสามารถ และสะดวกในการเข้าร่วมอบรม โดยการจัดอบรมในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 6 จังหวัด ดังนี้

– จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

– จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่)

– จังหวัดนครราชสีมา

– จังหวัดอุดรธานี

– จังหวัดเชียงราย

– กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง)

*หมายเหตุ : วันเวลาและสถานที่นการจัดอบรมจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ก่อนการอบรม

 

 

โครงการจะให้การอบรมตามหลักสูตร ดังนี้

– เรื่องจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมที่สื่อพึงมี

– เรื่องขั้นตอนการผลิตรายการสารคดี

– การร่วมทำเวิร์คช็อป เพื่อหากลุ่มและทำงานกลุ่ม

*หมายเหตุ : การอบรมจะเริ่มวันศุกร์ เวลา 8.30 น. เสร็จสิ้นการอบรมในวันอทิตย์ เวลา 15.00 น.

 

สิ่งที่ทางโครงการสนับสนุน

– ทางโครงการจะจัดหาที่พักและอาหารให้ทุกมือ ขณะอบรมในโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

– ได้รับค่าเดินทาง 1,000 บาท สำหรับผู้เดินทางนอกเขตจังหวัด (ใช้สำเนาบัตรประชาชน) จะได้รับค่าเดินทางต่อเมื่อมีการเข้าร่วมอบรมครบตามที่กำหนด 3 วัน

– จะต้องทำงานกลุ่ม ผลิตรายการสารคดี (25 นาที) กลับมาส่งโครงการในระยะเวลา 30 วัน

– จะได้รับค่าตอบแทนงานการผลิตรายการสารคดีเป็นกลุ่ม ตามคุณภาพของงานขั้นต้น 20,000 บาม (หักภาษีตามระเบียบสรรพากร)

– กลุ่มที่ผลิตรายการสารคดีที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจากการพิจารณาของคณะกรรมการ จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษอีก 10,000 บาท จำนวน 6 กลุ่ม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ

ใบสมัคร (กรุณากรอกใบสมัครและส่งกลับมาที่ info@nextstep.co.th)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @goodtv

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...