สถานกงสุลใหญ่รับสมัคร “เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน” เงินเดือนเริ่มต้น 29,000 บาท

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business
Information Center: BIC) จำนวน 1 อัตรา ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ประเทศจีน

มีอัตราเงินเดือนเท่ากับ 6,000 หยวน (ประมาณ 29,000 บาท) มีระยะเวลาการทดลองงาน 3 เดือน

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สัญชาติไทย

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หากจบจากสาขาที่กำหนด และมีประสบการณ์ทำงาน หรือเคยใช้ชีวิตที่ประเทศจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และจีนอย่างดีเยี่ยม รวมทั้งมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

-สามารถพิมพ์ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตรฐาน และอินเทอร์เน็ต หากสามารถ
ทำอินโฟกราฟฟิกได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถค้นคว้าวิจัยข้อมูล และประสานงานได้อย่างคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีจิตใจบริการ

-มีทัศนคติในเชิงบวกในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ มีความวิริยะ
อุตสาหะ และรู้จักการทำงานเป็น team work

-หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

-ประวัติย่อ (Resume)

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร
(สำหรับผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ 1 ฉบับ

-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุว่า ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
ดังกล่าวกำหนด จำนวน 1 ฉบับ

-ผลการทดสอบวัดระดับ HSK (Chinese Proficiency Test) ระดับ 6 เท่านั้น

-ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ / การสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น
TOEFL, IELTS, และ/หรือ TOEIC (หากมี)

-หนังสือรับรองการทำงาน (หากมี)

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเขียน “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสารประกอบการสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังอีเมล xian@thaibizchina.com

 

ปิดรับสมัคร:

19 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...