ประกวดแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 200,000 บาท!!

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน หัวข้อ “แบบอาคาร BEC ที่มีประสิทธิภาพพลังงานระดับดีเด่น” ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร

 

 

วัตถุประสงค์

– เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ออกแบบ และแสดงแนวคิดการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน BEC และส่งเสริมการออกแบบอาคาร เพื่อให้ได้รับฉลาก แบบอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดีเด่น ที่มีผลประหยัดพลังงานมากกว่ามาตรฐาน BEC ร้อยละ 70

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

– ประเภทบุคคลทั่วไปออกแบบอาคารชุด มีสมาชิกในกลุ่มตั้งแต่ 1 ถึง 3 คน

– ประเภทนักศึกษาออกแบบอาคารสถานศึกษา มีสมาชิกในกลุ่มตั้งแต่ 1 ถึง 3 คน

 

รูปแบบของผลงาน

– หัวข้อของผลงาน “แบบอาคาร BEC ที่มีประสิทธิภาพพลังงานระดับดีเด่น”

– ประเภทบุคคลทั่วไปออกแบบผลงานประเภทอาคารชุด และประเภทนักศึกษาออกแบบผลงานประเภทสถานศึกษา ต้องมีพื้นที่ใช้สอยรวมตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป และผ่านเกณฑ์ฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดีเด่น

– ผลงานออกแบบที่ต้องส่ง ประกอบด้วย ผลงานขนาด A1 จำนวน 2 แผ่นมีรายละเอียดครบถ้วนตาม ข้อ 4) และบรรจุไฟล์ผลงานในซีดีหรือดีวีดี จำนวน 1 แผ่น ในรูปแบบไฟล์ PDF และ JPEG ขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi

 

ผลงานออกแบบต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

– แนวคิดการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

– ผังอาคาร (Floor plan) รูปด้านและรูปตัดภายในอาคาร (Elevation and Section plan)ให้ครบถ้วน โดยให้สามารถเข้าใจรายละเอียดของแบบอาคารได้

– ภาพทัศนียภาพ (Perspective) แสดงรายละเอียดการออกแบบในพื้นที่หลักอย่างน้อย 3 พื้นที่

– รายละเอียดระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ การใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในอาคาร เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอให้สื่อถึงแนวคิดการออกแบบอาคารที่ผ่านเกณฑ์ฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดีเด่น

– ผลการประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงานของอาคารด้วยโปรแกรม Building Energy Code (BEC) ประกอบด้วย ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังอาคาร (OTTV), ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV), ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (LPD), ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำของระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System) การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) และการใช้พลังงานรวม (Whole Building Energy)

 

รางวัลการประกวด

ประเภทบุคคลทั่วไปออกแบบอาคารชุด เงินรางวัลรวม 100,000 บาท

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ประเภทนักศึกษาออกแบบอาคารสถานศึกษา เงินรางวัลรวม 100,000 บาท

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

กำหนดระยะเวลา

– ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

– ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ 30 กันยายน 2561

 

การส่งผลงาน

– ส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ : ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคาร 8 ชั้น 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

ติดต่อสอบถาม

– โทรศัพท์ 02 225 2412

– เพจเฟสบุ๊ค : www.facebook.com/BECcenter

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...