การประกวด Thailand ICT Awards 2018 ชิงตำแหน่งตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่จีน!!

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2018 (TICTA 2018) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน APICTA 2018 ณ เมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

– Head Category, Cross Category และ Technology Awards เป็นองค์กร, หน่วยงาน หรือบุคคล ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ภายในองค์กรหรือพัฒนาไว้เพื่อจำหน่าย

– เป็นองค์กรหรือหน่วยงานของคนไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 50%

– หากเป็นบุคคล ต้องเป็นสัญชาติไทย เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง

– เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง

– เฉพาะประเภท Start-up เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการไม่เกินกว่า 3 ปี (นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนบริษัทฯ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 

การประกวดประเภทนักเรียนและนักศึกษา

– เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ณ วันที่สมัคร

– เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

– เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง

– เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง

 

กฎระเบียบในการส่งผลงานเข้าประกวด

– ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดตามใบสมัครให้ครบถ้วน และจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

– คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารที่เสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

– ผู้เข้าประกวดแต่ละรายสามารถส่งผลงานได้รวมไม่เกิน 3 ผลงาน และไม่เกิน 2 ผลงานในหมวดเดียวกัน

– กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1– 30 มิถุนายน 2561

– การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

การพิจารณาตัดสินผลงาน TICTA Awards แบ่งการตัดสินออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

– รอบที่ 1 พิจารณาจากเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบ

– รอบที่ 2 การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน

 

กำหนดการสำคัญของการประกวด

– เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1– 30 มิถุนายน 2561

– การนำเสนอผลงานระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฏาคม 2561

– ประกาศผลการแข่งขันเดือนสิงหาคม 2561

– อบรมร่วมแข่งขัน APICTA Awards เดือนกันยายน 2561

– การร่วมแข่งขัน APICTA Awards ที่เมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2561

 

รางวัลการประกวด

– โล่รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศของการประกวดแต่ละประเภท

– โครงการฯ จะคัดเลือกผู้ชนะเลิศและ/หรือรองชนะเลิศที่เหมาะสมเข้าร่วมแข่งขัน APICTA Awards 2018 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พัก ในการร่วมแข่งขัน APICTA Awards 2018

– สำหรับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดที่ไม่ได้รับการคัดเลือกร่วมแข่งขัน APICTA Awards 2018 นั้น โครงการฯ ให้สิทธิ์ในการร่วมแข่งขัน APICTA Awards 2018 ได้ โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก และการแข่งขันเอง

 

ติดต่อสอบถาม

– คุณปรีชญา โทร 089 0375974

– คุณรมิดา โทร 081 8105174

ที่มา : contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...