คปภ. แจกทุนป.เอก เรียนต่อในต่างประเทศ ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จะให้ทุนการศึกษาประเภทบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่เทียบเท่าในต่างประเทศ (ทุนต่อยอด) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พร้อมกำหนดคุณสมบัติหลักสูตร และวิธีการสอบเพื่อรับทุนดังต่อไปนี้

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาเอก สำหรับ 2 สาขาวิชา ได้แก่การประกันภัย หรือการบริหารความเสี่ยง ณ ต่างประเทศ ในสถาบันการศึกษาได้ที่รับการรับรองจาก สำนักงาน ก.พ.

และต้องได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับที่น่าเชื่อถือของต่างประเทศ ไม่เกิน 25 อันดับแรก จำนวน 1 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีสัญชาติไทย

-กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่สำนักงานกำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีหัวข้อวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ต่องานของสำนักงาน คปภ. ทั้งนี้ มีระยะเวลาการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

-มีอายุไม่เกิน 30 ปีในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่เปิดรับสมัคร

-หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

-มีความประพฤติดี

-ไม่เป็นโรคร้ายแรง หรือโรคติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อ หรือการปฏิบัติงานให้แก่สำนักงานในอนาคต

-ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ

-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิด ที่เป็นลหุโทษ หรือความผิด อันได้กระทำโดยประมาท

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน คปภ. (http://www.oic.or.th) หัวข้อ “ประกาศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป และสามารถส่งใบสมัคร จำนวน 1 ชุด พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นที่บรรจุในซองจ่าหน้าถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงาน คปภ. ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ก่อนวันปิดรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...