“กรมท่าอากาศยาน” เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ปี 2018!!

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

 

มีรายละเอียดดังนี้ :

 

 

ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติ :

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

– สถานที่ปฏิบัติงาน : ณ ส่วนกลาง

 

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติ :

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ

– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

– สถานที่ปฏิบัติงาน : ณ ส่วนกลาง

 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติ :

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการบริหารทรัพยาการมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

– สถานที่ปฏิบัติงาน : ณ ส่วนกลาง

 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติ :

– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน : ณ ส่วนกลาง

 

การสมัคร :

สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 25 มิถุนายน 2018 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งต่างๆ”

เอกสารอ้างอิง

ที่มา : job4thai

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...