การประกวดวีดิทัศน์สั้น “การต่างประเทศในมุมมองของฉัน” ชิงรางวัล/ทัศนศึกษาในประเทศอาเซียน

สถานีวิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั้วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดิทัศน์สั้น หัวข้อ “การต่างประเทศในมุมมองของฉัน” เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 20 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และทัศนศึกษาประเทศในอาเซียน

 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งผลงาน

1. ประเภทนิสิต/นักศึกษา : เป็นผู้ถือสัญชาติไทยและกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี อายุระหว่าง 17 – 25 ปี

2. ประเภทบุคคลทั่วไป : เป็นผู้ถือสัญชาติไทย ไม่จํากัดอายุและวุฒิการศึกษา

 

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการส่งผลงาน

1. ผู้สมัครจัดทําวีดิทัศน์สั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที ในรูปแบบความคมชัด Full HD ที่มีความสมบูรณ์ทั้งภาพ และเสียง (ไฟล์ MPEG4 ที่มีขนาดไฟล์ตั้งแต่ 100 MB ขึ้นไป)

ภายใต้หัวข้อ “การต่างประเทศในมุมมองของฉัน” ซึ่งมีเนื้อหาแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจต่องานด้านการต่างประเทศ ของไทย โดยสามารถศึกษาตัวอย่างวีดิทัศน์สั้นได้จาก Facebook วิทยุสราญรมย์ เพื่อเป็นแนวทาง ในการจัดทําวีดิทัศน์สั้นส่งเข้าประกวด

2. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ 1 ผลงาน

3. วีดิทัศน์สั้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสารนิเทศสามารถนําไปเผยแพร่ ตีพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือดัดแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า

4. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ เป็นผลงานที่ คิดและผลิตขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด ไม่เคยได้รับรางวัลใด หรือเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ทางสื่อใด ๆ มาก่อน

5. หากพบว่าผลงานนั้นมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้างต้น หรือผู้สมัครขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งผลงาน คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ผลงานชิ้นนั้นทันที หรือถอนรางวัล

ภายหลังแม้จะได้รับคัดเลือกให้ได้รางวัลชนะเลิศ โดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีข้างต้น และข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็น ความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน

6. เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการในการคัดเลือกวีดิทัศน์สั้นเพื่อเผยแพร่ ใน Facebook และ YouTube วิทยุสราญรมย์

– ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในรูปแบบความคมชัด Full HD ที่มีความสมบูรณ์ทั้งภาพและเสียง (ไฟล์ MPEG4 ที่มีขนาดไฟล์ตั้งแต่ 100 MB ขึ้นไป)

– การสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนในหัวข้อ “การต่างประเทศในมุมมองของฉัน”

– การใช้ถ้อยคําและภาพในการสื่อความคิดผ่านวีดิทัศน์มีความเหมาะสมสําหรับเผยแพร่ในสื่อของกระทรวงการต่างประเทศ

– ความน่าสนใจ และความคิดสร้างสรรค์

– ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ (สามารถใช้ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวของกระทรวงการต่างประเทศในเว็บไซต์ www.mfa.go.th ได้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์)

7. วีดิทัศน์สั้นที่ได้รับคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละประเภทจะได้รับ การเผยแพร่ใน Facebook และ YouTube วิทยุสราญรมย์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

8. วีดิทัศน์สั้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาและการตัดสินของ คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่สามารถดําเนินการร้องเรียน หรือฟ้องร้องทางกฎหมายได้ ทั้งนี้ จํานวนวีดิทัศน์สั้นที่ได้รับการคัดเลือกอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสัดส่วนจํานวนวีดิทัศน์สั้นที่ส่งเข้าประกวด

9. คณะกรรมการจะพิจารณาคะแนนจากยอด Like และ Share ของวีดิทัศน์สัน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ใน Facebook และ YouTube วิทยุสราญรมย์ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด) เพื่อประกอบการพิจารณาร่วมกับความเห็น ของคณะกรรมการ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด)

โดยวีดิทัศน์สั้นที่ได้คะแนนรวมมากที่สุด ในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทนิสิต/นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป

10. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทั้งนี้ การส่งวีดิทัศน์สั้นเข้าร่วมการประกวดให้ถือว่า ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดยอมรับและ ตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทุกประการ

 

กําหนดการ

– เปิดรับวีดิทัศน์สั้นวันที่ 1 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2561 (เวลา 24.00 น.)

– คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวีดิทัศน์สั้นเพื่อเผยแพร่ วันที่ 21 – 31 พฤษภาคม 2561

– เริ่มเผยแพร่วีดิทัศน์สั้นที่ได้รับเลือกใน Facebook และ YouTube วิทยุสราญรมย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

– สิ้นสุดการนับคะแนนจากยอด Like และ Share วันที่ 18 มิถุนายน 2561 (เวลา 16.00 น.)

– ประกาศผลผู้ชนะเลิศ วันที่ 25 มิถุนายน 2561

– มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศในงานเสวนา 20 ปีวิทยุสราญรมย์ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ สําหรับประเภทนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล ประกอบด้วย

– เงินรางวัล 10,000 บาท

– เกียรติบัตร

– สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาประเทศในอาเซียนเพื่อเสริมสร้าง ความรู้และความเข้าใจต่อการดําเนินงานด้านการต่างประเทศ (รวมค่าเดินทาง และที่พัก รายละเอียดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบภายหลังการรับรางวัล)

 

วิธีการส่งผลงาน

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 (เวลา 24.00 น.) โดยอัพโหลดไฟล์ของวีดิทัศน์สั้นในเว็บไซต์จัดเก็บไฟล์ Google Drive หรือ Dropbox เท่านั้น และส่งที่อยู่ไฟล์พร้อมกรอกรายละเอียดการสมัครและแนบเอกสารประกอบการสมัครไปที่ goo.gVKDqdKd (ไม่รับไฟล์วีดิทัศน์สั้นโดยตรง)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

– ประเภทนิสิต/นักศึกษา รูปถ่ายสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรประจําตัวนิสิต/นักศึกษา

– ประเภทบุคคลทั่วไป รูปถ่ายสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

– เมื่อทีมงานวิทยุสราญรมย์ได้รับไฟล์วีดิทัศน์สั้นเรียบร้อยแล้วจะแจ้งหมายเลข ลงทะเบียนของวีดิทัศน์สั้นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) โดยหมายเลขดังกล่าวใช้เป็นหมายเลขอ้างอิง องวีดิทัศน์สั้นในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

ทั้งนี้ วีดิทัศน์สั้นของผู้สมัครที่มีรายละเอียดการสมัครและ เอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือติดต่อสอบถาม

วิทยุสราญรมย์ กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

โทรศัพท์หมายเลข 0 2203 5000 ต่อ 22984 (นายสรัญญ บุหลัง)

โทรศัพท์หมายเลข 0 2203 5000 ต่อ 22942 (นางสาวเมย์ลดา ยะมันยะ)

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...