สวทช. แจก 90 ทุนป.โท สำหรับนักศึกษา ภายใต้โครงการ TAIST-Tokyo Tech

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดรับสมัครนักศึกษาพื่อรับทุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิต แต่ละหลักสูตรรับเพียง 30 ทุนเท่านั้น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนภายใต้โครงการ TAIST-Tokyo Tech รวมทั้งสิ้น 90 ทุน (หลักสูตรละ 30 ทุน)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ในหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (AE) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (ICTES) และวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืน (SERE)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-จบ หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายจากคณะ และสาขาต่างๆ ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วนศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ เครื่องกล เคมี ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และอื่นๆ

-เกรดปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีผลงานวิจัยโดดเด่น หากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75  หรือมีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี

-ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ของโครงการ (เช็กได้ที่เว็บไซต์โครงการ)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทาง www.nstda.or.th/th/news/365-taist-tokyo-tech

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nstda.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 8016-8 อีเมล [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...