เรียนรู้ Synonym 28 เซตต่อไปนี้ เพื่อเพิ่มคลังคำศัพท์ และนำไปใช้ได้หลากหลายมากขึ้น

Synonym คือคำที่มีความหมายเหมือนกัน โดยในวันนี้เราก็มีคำเหมือนมาให้ทุกคนได้เรียนรู้ จดจำ เพื่อจะได้นำไปใช้ทั้งหมด 28 คำ

หากอยากพัฒนาทักษะการเขียน และการพูดโดยเลือกใช้คำศัพท์ที่ไม่จำเจ และซ้ำจากเดิม ลองมาศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่อไปนี้กันเถอะ

 

 

1. New

– Different

– Latest

– Modern

– Fresh

– Clean

– Virgin

– Stage-of-the-art

– Emerging

 

2. Next

–  Upcoming

– Following

– Closer

– Nearest

– Neighboring

– Succeeding

– Closest

 

3. Feel

– Sense

– Discern

– Tone

– Taste

– Spirit

– Effect

– Vibe

 

4. Things

– Belongings

– Property

– Tools

– Goods

– Gear

– Stuff

 

5. Seem

– Show signs of

– Come across as

– Pretent

– Intimate

– Resemble

 

6. Best

– Finest

– Leading

– Outstanding

– Greatest

– Terrific

– Top

– Top-notch

 

7. Just

– Narrowly

– Simply

– Hardly

 

8. Right

– Exact

– Precise

– Proper

– Fitting

– Suitable

 

9. Almost

– Practically

– Nearly

– Verging on

– Virtually

– Relatively

– Generally

 

10. Long

– Extended

– Lingering

– Endless

– Stretching

– Distant

– Enduring

 

11. Old

– Ancient

– Mature

– Senior

– Experienced

– Aged

– Tired

– Venerable

– Gray

 

12. Other

– Alternative

– Another

– Extra

– Else

– Fresh

– More

– Seperate

– Distinct

– Opposed

– Contrary

 

13. Important

– Critical

– Crucial

– Essencial

– Meaningful

– Significant

– Serious

– Vital

– Neccessary

 

14. Happy

– Glad

– Joyful

– Thrilled

– Cheerful

– Pleased

– Jolly

– Upbeat

– Overjoyed

 

15. Sad

– Down

– Depressed

– Unhappy

– Miserable

– Sorrowful

– Dejected

 

16. Good

– Superb

– Outstanding

– Exceptional

– Marvelous

– Wonderful

– Excellent

– Neat

 

17. Bad

– Evil

– Terrible

– Dreadful

– Brutal

– Awful

– Cheap

– Poor

– Unacceptable

 

18. Like

– Love

– Admire

– Prefer

– Cherish

– Appreciate

– Fancy

– Adore

– Idolize

– Favor

– Enjoy

– Treasure

 

19. Nice

– Kind

– Gracious

– Benevolent

– Thoughtful

– Considerate

– Warm

– Congenial

– Cordial

 

20. Real

– Actual

– Absolute

– True

– Original

– Certain

– Honest

– Truly

 

21. Only

– Perfectly

– Totally

– Solely

– Utterly

– Fully

– Exclusively

– Absolutely

 

22. Funny

– Farcical

– Witty

– Comical

– Humorous

– Amusing

– Jocular

– Hysterical

– Hilarious

– Silly

 

 

23. Sweet

– Attractive

– Delicate

– Elegant

– Fetching

– Pleasant

– Tempting

 

24. Little

– Teeny

– Tiny

– Minuscule

– Compact

– Petite

– Microscopic

– Wee

– Miniature

– Minute

– Slight

 

25. Big

– Huge

– Gigantic

– Large

– Mammoth

– Enormous

– Massive

– Giant

– Colossal

– Tremendous

 

26. Pretty

– Lovely

– Glamorous

– Attractive

– Elegant

– Cute

– Exquisite

– Gorgeous

– Stunning

– Neat

– Striking

 

27. Smart

– Sharp

– Witty

– Bright

– Brainy

– Brilliant

– Wise

– Quick-witted

– Clever

– Intelligent

– Gifted

 

28. Young

– Youthful

– Naive

– Budding

– Growing

– Early

– Fresh

– Raw

– Green

 

ที่มา:  myenglishteacher

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...