ศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้าแจกทุนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัย และบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกด้านการเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรของประเทศไทย ประจำปี 2562 – 2563 เพื่อศึกษาต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากประเทศของผู้สมัคร และค่าเดินทางอื่นๆ) เงินสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ค่าหนังสือ ประกันสุขภาพ ค่าอาหาร ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาโท และเอก ด้านการเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท ในส่วนผู้สมัครระดับปริญญาเอก มีอายุไม่เกิน 40 ปี

3. ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครรับทุน (SEARCA Application Form) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนา 2 ฉบับ

2. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย (ตามรายชื่อที่แนบ) จำนวน 3 ฉบับ

3. Transcript ตัวจริงประทับตรามหาวิทยาลัยและลายมือชื่อของนายทะเบียนหรืออธิการบดี โดยผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องส่ง Transcript ระดับปริญญาตรี และผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องส่ง Transcript ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

4. สำเนาปริญญาบัตร โดยผู้สมัครจะต้องเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง “certified true copy” ในเอกสารข้างต้น จำนวน 1 ฉบับ

5. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ

6. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ

7. ประวัติย่อ จำนวน 1 ฉบับ

8. เค้าโครงการวิจัยโดยย่อที่ผู้สมัครจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ฉบับ

9. รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง จำนวน 2 รูป

10. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

11. สำเนาผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 550 คะแนน (paper based) 80 คะแนน (net based) 213 คะแนน (computer-based) หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0 คะแนน พร้อมเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง “certified true copy” จำนวน 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

หน่วยงานที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับทุน ขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร กศน. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนซีมีโอเซียร์ก้า”)

 

ปิดรับสมัคร:

6 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.searca.org/index.php/scholarship/graduate-scholarship

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...