คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ “ภาษารัสเซียเบื้องต้น” ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเรียนภาษารัสเซียเบื้องต้น โดยภาษารัสเซียเบื้องต้น จะมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร ระบบการออกเสียง ไวยากรณ์รัสเซียขั้นพื้นฐาน การฝึกทักษะด้านการฟัง พูด และอ่าน

การเรียนการสอนครั้งนี้มีวุตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฟัง พูด และอ่านภาษารัสเซียขั้นพื้นฐาน รู้ไวยากรณ์ภาษารัสเซียในระดับเอกพจน์ รวมทั้งให้ผู้เรียนสามารถใช้ศัพท์สำนวนต่าง ๆ ของการสนทนาภาษารัสเซียเบื้องต้นวงศัพท์ประมาณ 700 คำ

 

 

ช่วงเวลาลงทะเบียน:

เริ่มลงทะเบียน 11 – 25 พฤษภาคม 2561

สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2561

 

บทเรียนทั้งหมด:

ภาษารัสเซียเบื้องต้น 10 บทเรียน

 

กลุ่มเป้าหมาย:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 2,000 คน

 

เกณฑ์การวัด และประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน

ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน:

อ.ดร.รมย์ ภิรมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

– B.A., M.A. Russian Language and Literature (Leningrad State U., USSR)

– Ph.D. Russian Studies (Moscow State U., Russian Federation)

 

ลงทะเบียน และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...