เชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดออกแบบ Plastic Bag Organizer Awards 2018!!

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Plastic Bag Organizer Awards 2018 ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของพ่อค้าแม่ค้าในการวางถุงพลาสติก เพื่อหยิบใช้งานได้สะดวกขึ้น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด

การประกวดสำหรับนิสิต และนักศึกษาทั่วประเทศ

 

กติกาการประกวด

– ผู้สมัครสามารถส่งแบบเดี่ยว หรือแบบทีมไม่เกิน 3 คน แนบหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และ ใบรับรองจากอาจารย์หรือสถาบันฯ

– ผู้สมัครนำเสนอการออกแบบผลงาน ด้วยภาพ 3D หรือภาพวาด ขนาด A3

– ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน มาในรูปแบบ Word และ PDF (บันทึกใส่ CD)

– ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ผลิตภัณฑ์ ห้ามนำผลงานหรือแนวคิดของบุคคลอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด

– ผู้ที่เข้ารอบคัดเลือกจะต้องเข้ารวม Workshop และทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการในวันตัดสิน

 

การส่งใบสมัครและภาพผลงาน

– ไปรษณีย์ ส่งใบสมัครและผลงาน ทางไปรษณีย์ จ่าหน้า
“ส่งใบสมัครและภาพผลงาน เข้าประกวด Plastic Bag Organizer Awards 2018”
ผู้รับ คุณนโรตม์ แสงสุกใส
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
หน่วยงาน COD-MK-CS ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

– ส่งด้วยตนเอง ส่งใบสมัครและผลงาน ด้วยตนเอง
สถานที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
หน่วยงาน COD-MK-CS ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

รางวัลการประกวด

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และผลงานจะนำไปผลิตเพื่อแจกพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศ

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

เกณฑ์การตัดสิน

– ความคิดริเริมสร้างสรรค์ (30 คะแนน) แนวคิดแปลกใหม่และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้

– ความสวยงาม (20 คะแนน) ความสวยงาม ประณีต และเป็นเอกลักษณ์

– การใช้ประโยชน์ได้จริง (20 คะแนน) สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

– ความเป็นไปได้ในการผลิตในราคาที่สมเหตุสมผล (30 คะแนน) สามารถนำไปผลิตสำหรับแจกหรือจำหน่ายให้พ่อค้าแม่ค้าได้

 

กำหนดการ

ขยายเวลารับสมัครถึง 29 มิถุนายน 2561 (ใบสมัครและภาพผลงานด้วยภาพ 3D หรือภาพวาดขนาด A3ยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

– 10 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้เข้ารอบแรก จำนวน 10 ทีม

– 20 กรกฎาคม 2561 Workshop สำหรับผู้เข้ารอบแรกทั้ง 10 ทีม

– กันยายน : ส่ง Prototype และมีการทำ Pitching .ให้นิสิตนักศึกษามาทำ Storytelling ให้แล้วเสร็จและประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ติดต่อสอบถาม

คุณนโรตม์ แสงสุกใส โทร 02-265-8100 ต่อ 8025
Email: [email protected]

ที่มา : contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...