องค์การยูเนสโกเชิญเสนอโครงการชิงรางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education ประจำปี 2561

องค์การยูเนสโก เชิญชวนเสนอโครงการที่โดดเด่นด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษาแก่เด็กหญิง และสตรีทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ เพื่อรับรางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education ประจำปี 2561

รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 

 

รางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education

รางวัลได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน แบ่งเป็น 2 รางวัล รางวัลละ 50,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,563,800 บาท) สำหรับพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในงาน International Day of the Girl Child ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

 

เงื่อนไขการเสนอโครงการเพื่อเข้ารับรางวัล

ผู้สมัครสามารถเสนอโครงการด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษาแก่เด็กหญิง และสตรี จำนวนสูงสุดได้ประเทศละไม่เกิน 3 โครงการ โดยโครงการที่เสนอจะต้องดำเนินการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถนำมาดำเนินการซ้ำ ปรับลด และขยายโครงการได้ รวมทั้งมีความเกี่ยวข้อง และสนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญของการพิจารณารางวัล

 

ประเด็นหลักที่ใช้พิจารณาคัดเลือก

-ด้านผลกระทบของโครงการที่สามารถวัดผลได้ในเชิงคุณภาพและ/หรือเชิงปริมาณ รวมทั้งส่งผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

-ด้านนวัตกรรมของโครงการที่ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กหญิงและสตรี ซึ่งรวมถึงวิธีการทำงานใหม่ ๆ และการคิดและการปฏิบัติแบบ “นอกกรอบ”

-ด้านความยั่งยืนของโครงการที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในระดับท้องถิ่น

 

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครสามารถกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัครได้ ที่นี่ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งให้สำนักเลขาธิการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อไปยังสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก และจัดส่งไปยังคณะกรรมการตัดสินรางวัลขององค์การยูเนสโก

 

ปิดรับสมัคร:

20 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

en.unesco.org/themes/women-s-and-girls-education/prize

หรือ ฝ่ายเลขานุการรางวัลฯ Mr. Leyong Gao, Section of Education for Inclusion and Gender Equality, UNESCO; โทร +33 1 45 68 17 96 และอีเมลล์ [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...