โครงการฝึกงานของ Procter & Gamble Dream ด้านการตลาดในประเทศไทย ปี 2018

Procter & Gamble คือหน่วยงานที่เปิดให้บริการด้านหลักสูตรการฝึกงานในฝันแบบเต็มเวลา ในสาขาเชิงพาณิชย์ (การตลาด) เพื่อการศึกษาในประเทศไทย

ผู้ที่สนใจเข้าฝึกงานจะต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทสาขาใดสาขาหนึ่ง โดยจะใช้เวลาในการฝึกงานประมาณ 2 ถึง 3 เดือน

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– การฝึกงานครั้งนี้ไม่ได้รับค่าตอบแทน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ฝึกงานด้านเชิงพาณิชย์ (การตลาด) โดยต้องมีวุฒิปริญญาโทในสาขาใดก็ได้มาก่อน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ หรือมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง มีทักษะในการคิด หรือแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจในนวัตรกรรมใหม่ๆ มีความคิดริเริ่ม และการติดตามผล มีความสามารถในด้านการสื่อสาร และการตั้งค่าลำดับความสำคัญ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...