Humphrey Fellowship Program มอบทุนการศึกษากว่า 200 ทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

Humphrey Fellowship Program เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในอาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาและประเทศบ้านเกิดของผู้ที่รับทุนการศึกษา

นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการในสหรัฐอเมริกา แต่ไม่สามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่เรียนเองได้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 200 ทุนมอบให้ในทุกๆ ปี

-ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

-การเตรียมตัวก่อนการเรียนภาษาอังกฤษ (หากจำเป็น)

-เงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัย

-คุ้มครองอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

-ค่าหนังสือ

-เงินช่วยเหลือเครื่องคอมพิวเตอร์

-ค่าเดินทางระหว่างประเทศ

-เงินช่วยเหลือด้านการพัฒนาวิชาชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

เป็นหลักสูตร Non Degree Program ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ให้โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพผ่านทางหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่ลงเรียนได้คือ

-การเกษตรและการพัฒนาชนบท

-การสื่อสาร / วารสารศาสตร์

-การพัฒนาเศรษฐกิจ

-การบริหารการศึกษา การวางแผนและนโยบาย

-การเงินและธนาคาร

-การบริหารอุดมศึกษา

-นโยบายและการป้องกัน HIV / เอดส์

-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

-กฎหมายและสิทธิมนุษยชน

-ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

-นโยบายและการจัดการด้านสาธารณสุข

-การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการบริหารรัฐกิจ

-การศึกษาเกี่ยวกับสารเสพติด การรักษา และการป้องกัน

-การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

-นโยบายเทคโนโลยีและการจัดการ

-นโยบายและการป้องกันการค้ามนุษย์

-การวางแผนเมืองและภูมิภาค

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นพลเมืองของประเทศตามที่ให้สิทธิ์เข้าเรียน Sub-Saharan AfricaEurope and EurasiaMiddle East and North AfricaEast Asia and PacificSouth and Central Asia, และ Western Hemisphere.

-ระดับปริญญาตรี

-มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี

-แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของผู้นำ

-มีบันทึกแสดงถึงการให้บริการในชุมชน

-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

กำหนดเวลารับสมัครในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไป สถานทูตสหรัฐอเมริกาหรือ Binational Fulbright Commission จะแจ้งให้ทราบถึงกำหนดเวลาในการรับใบสมัคร

โปรดติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถานทูตสหรัฐฯ หรือคณะกรรมการ Fulbright ในประเทศเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.humphreyfellowship.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...