Google เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อฝึกงาน ในสหรัฐอเมริกา ปี 2018

องค์กรระดับโลกอย่าง Google ยินดีที่จะเสนอ “การฝึกงานด้านภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์สำหรับฤดูร้อน ปี 2018” สำหรับผู้ที่สนใจที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ในทางปฏิบัติที่เทียบเท่า

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– นักศึกษาจากต่างชาติจะได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกงาน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานในระดับบัณฑิตศึกษา ด้านภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– จบปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือประสบการณ์ในทางปฏิบัติที่เทียบเท่า

– มีประสบการณ์ด้านภาษาสคริปต์ที่ทำงานในระบบลีนุกซ์

– มีประสบการณ์การทำงานกับ Python, C ++ หรือภาษาโปรแกรมอื่น ๆ

– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว

– มีประสบการณ์ในการวิจัย NLP หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเช่น NLU, NLG, ASR / TTS และ / หรือประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการสนทนา

– มีประสบการณ์ในความหมายไวยากรณ์ สัณฐานวิทยา สัทศาสตร์ สัทวิทยาศาสตร์ วาทกรรมศัพท์และ / หรือภาษาศาสตร์คอร์ปัส

– มีประสบการณ์การพัฒนา การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด กลยุทธ์ การประเมินผล และการพัฒนาโครงการจากแนวคิดสู่ความสำเร็จ

– มีความคุ้นเคยกับเครื่องมือการเรียนรู้ เครื่องจักรแบบจำลองสำหรับการประยุกต์ใช้การประมวลผลภาษา
– สามารถออกแบบการทดลอง วิธีการวิจัย การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้

– มีทักษะการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และการคิดเชิงวิพากษ์ที่แข็งแกร่ง

– เป็นพนักงานอิสระที่มีทัศนคติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการแก้ปัญหา สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมของทีมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

– มีคล่องแคล่วในหลายภาษา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...