รวม 18 กริยาวลีที่พบบ่อยของคำว่า “MAKE” รู้เอาไว้ได้ใช้แน่นอน

ห้องเรียนภาษาอังกฤษวันนี้ เสนอ กริยาวลี (Phrasal Verbs) ในส่วนของ “MAKE” ที่มีดีมากกว่าแปลว่า “ทำ” พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้น

 

 

1. Make away with

แปลว่า ฉก / ขโมยหนีไป

ตัวอย่าง Thieves made away with £50,000 of jewelry in last night’s heist.

 

2. Make into

แปลว่า แปรรูปเป็น / แปรสภาพเป็น

ตัวอย่าง Basic training will make you into a man.

 

3. Make it up to

แปลว่า ชดใช้ให้

ตัวอย่าง You’ve been so kind to me, how can I make it up to you?

 

4. Make of

แปลว่า เป็นรูปแบบความคิดเห็นเกี่ยวกับบางคนหรืองบางสิ่ง

ตัวอย่าง What do you make of the new guy?

 

5. Make out

แปลว่า ผู้รับเงิน / ออกเช็ค

ตัวอย่าง Cheques may be made out to the Foo Bar Company.

 

6. Make out

แปลว่า จัดการ ทำได้

ตัวอย่าง Oh, you were on a TV game show? How did you make out?

 

7. Make out

แปลว่า แกล้งทำ แสร้งทำ

ตัวอย่าง His version of the story makes me out to be the bad guy.

 

8. Make out

แปลว่า มีความสัมพันธ์ทางเพศ

ตัวอย่าง We found a secluded spot where we could make out in private.

 

9. Make out of

แปลว่า สร้างจาก / ทำด้วย

ตัวอย่าง I’ll make a quilt out of your mother’s old shirts.

 

10. Make over

แปลว่า ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่าง We’re going to make over the garage into a guest suite.

 

11. Make over

แปลว่า สร้างรูปลักษณ์ภายนอกใหม่ เช่น เปลี่ยนทรงผม เครื่องสำอาง หรือเสื้อผ้า

ตัวอย่าง Cindy is going to make over Karen tomorrow.

 

12. Make over

แปลว่า สร้างสิ่งที่ดีกว่า

ตัวอย่าง  The senator needs to make over his image.

 

13. Make up

แปลว่า ชดเชย ทดแทน

ตัวอย่าง He can make up the time next week.

 

14. Make up

แปลว่า สร้าง จินตนาการ กุเรื่อง

ตัวอย่าง He was a great storyteller and could make up a story on the spot.

 

15. Make up

แปลว่า ประกอบ เอามารวม

ตัวอย่าง I can make up a batch of stew in a few minutes, but it will take a few hours to cook.

 

16. Make up

แปลว่า แต่งหน้า

ตัวอย่าง Let’s leave as soon as I make up my face.

 

17. Make up

แปลว่า แก้ไข /ยกโทษให้ /ทำให้บรรเทา /ผ่อนคลาย/ โต้แย้ง หรือต่อสู้

ตัวอย่าง They fight a lot, but they always manage to make up.

 

18. Make way

แปลว่า ก้าวหน้า / รุดหน้า

ตัวอย่าง He was starting to make his way in the world.

 

ที่มา www.eslbuzz.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...