แนวปฏิบัติ 3 ขั้นตอน ขอเป็นนักศึกษาฝึกงานที่สถานทูตกรุงเวียนนา ทำอย่างไร!?

โดยที่ทุกปีผ่านมา มีนักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ดังนั้น เพื่อให้การฝึกงานมีความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติ ดังนี้

 

 

1. คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน

– เป็นนักศึกษา (ไทยหรือต่างชาติ) ในระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 ขึ้นไป โดยควรศึกษาในสาขาวิชา
ด้านสังคมศาสตร์ อาทิ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือที่สามารถนำประสบการณ์การฝึกงานไปใช้ได้โดยตรงต่อการศึกษา/การประกอบอาชีพ ฯลฯ

– ต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

– สามารถดูแลตัวเองได้ในระหว่างการฝึกงาน อาทิ ที่พัก การเดินทาง ค่าใช้จ่ายต่างๆ และมีประกัน
สุขภาพ มีโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ Notebook เป็นต้น

– ควรสามารถฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อย่างน้อย 6-8 สัปดาห์ และสามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้

 

 

2. การฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต

– ในช่วงหนึ่งๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับนักศึกษาฝึกงาน ไม่เกิน 3 คน (โดยทั่วไป จะรับนักศึกษาฝึกงานตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงการขอฝึกงานของนักศึกษา)

– การฝึกงานเป็นไปตามวันและเวลาทำงานราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.)

– นักศึกษาฝึกงานจะมีผู้ดูแล (supervisor) โดยนักศึกษาฯ จะได้รับการฝึกงานหลักต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ อาทิ งานทวิภาคี งานพหุภาคี งานกงสุล งานสารนิเทศ งานพิธีการทูต รวมถึง
การเข้าร่วมประชุม/ฟังการบรรยายต่างๆ อาทิ การประชุมภายใน การประชุมในกรอบสหประชาชาติ/องค์การระหว่างประเทศ การค้นคว้า/รวบรวมข้อมูล/จัดทำรายงานในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น

– เป้าหมายของการฝึกงาน นักศึกษาฯ มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวกับภารกิจโดยรวมของสถานเอกอัครราชทูตฯ และได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
การทูตในชีวิตจริง อาทิ การเขียนหนังสือโต้ตอบ การติดต่อประสานงาน การประชุม การนำเสนองาน เป็นต้น

 

ขอภาพใหม่นะครับ

 

3. การแสดงความจำนงค์ขอฝึกงาน

– แจ้งความจำนงค์ขอฝึกงานทางอีเมล์ [email protected] ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน โดยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือขอฝึกงาน (แจ้งชื่อ สถาบันการศึกษา ช่วงเวลาขอฝึกงาน เป้าหมายของการฝึกงาน ฯลฯ) พร้อมประวัติส่วนตัว รูปถ่าย รายงานผลการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง

– คณะกรรมการคัดเลือกของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานที่มีความเหมาะ โดย สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้นักศึกษาฯ ทราบทางอีเมล์ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการขอหนังสือ
ส่งตัวจากมหาวิทยาลัย (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยเพื่อพิจารณาออกวีซ่าให้)

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaiembassy

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...