ทุนการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในประเทศเดนมาร์ก ประจำปี 2018

ภาควิชารัฐศาสตร์และการบริหารสาธารณะมหาวิทยาลัย Southern แห่งเดนมาร์ก ยินดีเสนอมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือการเปลี่ยนแปลงทางทหาร

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษานี้จะมอบค่าจ้างรายเดือน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสำนักงาน การสนับสนุนทางการเงินสำหรับการเดินทางไปประชุมและการเข้ารับการวิจัยในต่างประเทศให้กับผู้รับทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือการเปลี่ยนแปลงทางทหาร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เพื่อให้ได้รับทุนปริญญาดุษฎีบัณฑิต คุณต้องมีผลการเรียนในระดับที่ดีมาก และสามารถร่างโครงการวิจัยเดิมได้

– โครงการวิจัยเป็นหัวข้ออิสระ แต่ควรจะเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย “การพลิกผันกองกำลังในศตวรรษที่ 21” ที่ CWS ซึ่งกำลังมองหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติส่วนบุคคลเช่นมีความอยากรู้อยากเห็นและต้องการที่จะเข้าใจและแก้ปัญหาความท้าทายทางสังคม

– คุณต้องสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระและโดยการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาปริญญาเอกของคุณ รวมถึงต้องสามารถจัดลำดับความสำคัญด้านต่างๆ ของงานได้

– คุณควรมีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี มีความสนใจในการมีส่วนร่วมกับชุมชนวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ (หัวหน้างานและหน่วยงานของคุณจะสนับสนุนคุณในเรื่องนี้) และมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมทางวิชาการและสังคมในเมือง Odense

– เนื่องจากเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก คุณจะต้องวางแผนการทำงาน รวมถึงมีส่วนร่วมในการประชุมและการสอน นักศึกษามักใช้เวลาหนึ่งภาคการศึกษาในสถาบันการวิจัยอีกแห่งหนึ่งซึ่งมักอยู่ในต่างประเทศ

– ทุนการศึกษานี้จะมีเงินเดือน รวมทั้งเงินสนับสนุนอื่นๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสำนักงานและการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการเดินทางในการประชุมและการเข้ารับการวิจัยในต่างประเทศ

– เงื่อนไขการจ้างงานจะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงการคลังและ AC (สมาคมวิชาชีพแห่งประเทศเดนมาร์ก)

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ พร้อมเอกสารประกอบดังนี้

– รายละเอียดหัวข้อวิจัยที่ต้องนำเสนอสูงสุด 5หน้าประดาษ ไม่เกิน 2,400 ตัวอักษร ซึ่งรวมถึงส่วนเสริมภาคผนวก ฯลฯ

– คำอธิบายโครงการต้องไม่ระบุตัวตน เช่น ไม่อาจเปิดเผยชื่อ หรือข้อมูลประจำตัวของคุณในลักษณะใดๆ หากชื่อของคุณระบุไว้ในคำอธิบายโครงการของคุณหรือถ้าคำอธิบายมีความยาวเกินกว่าที่ระบุไว้ ใบสมัครของคุณจะถูกปฏิเสธโดยไม่มีการประเมินผลต่อไป

– บทคัดย่อสำหรับคำอธิบายโครงการข้างต้นไม่เกิน 250 ตัวอักษร

– รายละเอียด CV

– สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทรวมถึงผลการสอบทั้งหมด

– ในกรณีที่เป็นไปได้ในการลงทะเบียนเรียน 4 + 4 ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองปริญญาตรีและสำเนาผลการสอบระดับปริญญาโทของคุณ

– ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในการสอนการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ถ้ามี

– เอกสารที่ส่งมาต้องต้องอยู่ในรูปแบบ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB ต่อไฟล์ ไม่มีไฟล์ซิปไฟล์ jpg หรือไฟล์รูปภาพอื่น ๆ

– ไฟล์ PDF ทั้งหมดต้องได้รับการปลดล็อกและไม่ใส่รหัสผ่าน

 

หมดเขตรับสมัคร:

12 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษานี้

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...