ทุนค่าเล่าเรียน ป.ตรี 363 ทุน เรียนต่อประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2561

ทุนการศึกษาสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรีขององค์กรอิสลาม Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้สำหรับนักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปศึกษาต่อในคณะสาขาวิชาต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยขององค์กร Muhammadiyah จำนวน 18 แห่ง โดยปีนี้มีทุนมอบให้ทั้งสิ้นจำนวน 363 ทุน

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครรับทุนการศึกษาจะต้องเป็นนักศึกษาไทยมุสลิม มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (สะบ้าย้อย เทพา นาทวี และจะนะ) ติดต่อต่อกัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือบิดามารดามีภูมิลำเนาอยู่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

-ผู้สมัครรับทุนการศึกษาจะต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2559 และปี 2560 หรือจบการศึกษาดังกล่าวมาไม่เกิน 2 ปี

-ผู้สมัครรับทุนต้องมีใบแสดงคะแนนผลการสอบ และใบแสดงผลการสอบ (ONET, GAT, PAT และ GPA สำหรับผู้ที่จบการศึกษาปี 2559-2560)

-ผู้สมัครรับทุนมีสิทธิสมัครรับทุนได้ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งเท่านั้น

-ผู้สมัครรับทุนจะต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ

-ผู้สมัครรับทุนผู้ใดขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามใดๆ ที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติอันดี ไม่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หรือขอรับทุนการศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

-ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ฉบับจริง และสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

-รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก และแว่นตา จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร)

-สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบ O-NET, GAT, PAT และ GPA อย่างละ 1 ฉบับ

-สำเนาแสดงผลการสอบ O-NET, GAT, PAT และ GPA และวิชาเฉพาะที่ได้สอบไว้ ซึ่งมีอายุความไม่เกิน 2 ปี จำนวน 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียด วิธีการสมัคร และส่งเอกสารทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ww.sbpac.go.th

 

ปิดรับสมัคร:

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 20 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.sbpac.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...