เรียนรู้ 65 วิธีการใช้ Contraction คำย่อภาษาอังกฤษ ทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

Contraction คือการเขียนคำย่อภาษาอังกฤษ โดยการเปลี่ยนรูปของคำ หรือใส่เครื่องหมาย apostrophe (‘) (สามารถใช้ในประโยคที่เป็นทางการ) โดยส่วนใหญ่เราจะใช้คำย่อเหล่านี้ในการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (Informal)

ซึ่งในวันนี้เราก็มีหลักการเขียนคำย่อแบบต่างๆ มาให้ทุกคนได้เรียนรู้ เพื่อนำไปใช้จริงให้ถูกต้อง

 

 

1. ใส่เครื่องหมาย apostrophe (‘) (เป็นทางการ)

1.1 I am – I’m

1.2 You are –  You’re

1.3 He is – He’s

1.4 She is – She’s

1.5 They are –  They’re

1.6 We are – We’re

1.7 Do not – Don’t

1.8 Does not – Doesn’t

1.9 Did not – Didn’t

1.10 Has not – Hasn’t

1.11 Have not –  Haven’t

1.12 Had not – Hadn’t

1.13 Is not – Isn’t

1.14 Are not – Aren’t

1.15 Was not – Wasn’t

1.16 Were not – Weren’t

1.17 Cannot – Can’t

1.18 Could not – Couldn’t

1.19 Will not – Won’t

1.20 Would not – Wouldn’t

1.21 Should not – Shouldn’t

1.22 Must not – Mustn’t

1.23 Need not – Needn’t

1.24 Might not – Mighn’t

1.25 Dare not – Daren’t

 

2. เปลี่ยน “of” เป็น “a” (ไม่เป็นทางการ)

2.1 Kind of – Kinda

2.2 Sort of – Sorta

2.3 Out of – Outta

2.4 A lot of – alotta

2.5 Lots of – lotsa

2.6 Much of – mucha

2.7 Cup of – cuppa

 

3. เปลี่ยน “you” เป็น “cha” (ไม่เป็นทางการ)

3.1 Don’t you – Dontcha

3.2 Won’t you – Wontcha

3.3 What are you – Wotcha

3.4 Bet you – Betcha

3.5 Got you – Gotcha

3.6 You / You are – Ya

 

4. เปลี่ยน “to” เป็น “a” (ไม่เป็นทางการ)

4.1 (have) got to – Gotta

4.2 Want to – Wanna

4.3 Going to – Gonna

4.4 Need to – Needa

4.5 Ought to – Oughta

4.6 Have to – Hafta

4.7 Has to – Hasta

4.8 Used to -Usta

4.9 Supposed to – Supposta

 

5. เปลี่ยน “have” เป็น “a” (ไม่เป็นทางการ)

5.1 Should have – Shoulda

5.2 Shouldn’t have – Shouldna

5.3 Could have – Coulda

5.4 Couldn’t have – Couldna

5.5 Would have – Woulda

5.6 Wouldn’t have – Wouldna

5.7 Might have – Mighta

5.8 Mightn’t have – Mightna

5.9 Must have – Musta

5.10 Must not have – Mussna

 

6. เพิ่มเติม (ไม่เป็นทางการ)

6.1 Don’t know – Dunno

6.2 Let me – Lemme

6.3 Give me – Gimme

6.4 Because – Cos

6.5 Isn’t it? – Innit?

6.6 Isn’t – Ain’t

6.7 Haven’t – Ain’t

6.8 Tell them – Tell’em

 

ที่มา:  eslbuzz

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...