รู้กันสักที Co., Ltd. / Part., Ltd. / Pub Co., Ltd. / Inc. ที่ต่อท้ายชื่อบริษัท คืออะไรกันนะ!?

ตัวย่อทั้ง Co., Ltd. / Part., Ltd. / Pub Co., Ltd. หรือ Ltd. คงจะเคยผ่านหูผ่านตาหลายๆ คนมาบ้าง จากการอ่านชื่อบริษัทต่างๆ

วันนี้เราก็จะมีเล่าให้ฟังว่าตัวย่อแต่ละตัวที่เรายกมาให้ดูในวันนี้ จะย่อมาจากอะไร และมีความหมายอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นความรู้รอบตัวเล็กๆ น้อยๆ ให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจกันมากขึ้น

 

 

1. Co., Ltd. คืออะไร

Co., Ltd. ย่อมาจาก Company Limited หมายถึง บริษัทจำกัด

บริษัทจำกัด คือองค์การธุรกิจซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่า ๆ กัน ผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1096 บัญญัติว่า “บริษัทจำกัด คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ”

 

2. Part., Ltd. คืออะไร

Part., Ltd.  ย่อมาจาก Partnership Limited หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นองค์กรธุรกิจชนิดหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกับบริษัทจำกัด เพียงแต่มีเงื่อนไขในการขอจัดตั้งแตกต่างกันออกไป โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดให้การจัดตั้ง หจก. มีเงื่อนไขคือ ต้องมีผู้ร่วมก่อตั้ง 2 คนขึ้นไป โดยไม่มีการกำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ ส่วนการทำบัญชีและการยื่นงบประจำปี ยื่นภาษี จะเหมือนกับการยื่นจดทะเบียนบริษัททุกประการ

 

3. Pub Co., Ltd. คืออะไร

Pub Co., Ltd. ย่อมาจาก Public Company Limited หมายถึง บริษัท มหาชน จำกัด

บริษัท มหาชน จำกัด บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ และบริษัทดังกล่าวได้ระบุความ ประสงค์เช่นนั้นไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

 

4. Inc. คืออะไร

Inc. ย่อมาจาก Incorporated หมายถึง “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล”, “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” และ “บริษัทจำกัด”

เนื่องมาจากตามประกาศกระทรวงเศรษฐการได้กำหนดให้บริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาให้ใช้คำว่า Corporation หรือ Incorporated (ย่อว่า Inc.) ต่อท้ายชื่อบริษัทนั่นเอง

 

ที่มา:  shorteng

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...