ทุนการศึกษา ASEAN Secondary Scholarship สำหรับเรียนต่อมัธยมปลายที่สิงคโปร์ ปี 2018

ทุนการศึกษา ASEAN Secondary มีระยะเวลา 4 ปี สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อที่จะได้รับประกาศนียบัตร Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level)

ทุนการศึกษานี้ มีให้สำหรับการศึกษาในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และต่ออายุเป็นประจำทุกปีโดยขึ้นอยู่กับผลงานที่น่าพอใจของนักวิชาการ

หากคุณต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนสิงคโปร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2019 คุณสามารถสมัครเรียนได้

 

 

ทุนการศึกษา:

– จำนวน 1 ทุน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนดังนี้

– ค่าตั้งรกราก 400 SGD (ประมาณ 9,480 บาท)

– ค่าครองชีพต่อปี 2,200 SGD (ประมาณ 52,200 บาท)

– ตั๋วเครื่องบินไปกลับ

– ค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษา

– ค่าสอบวัดระดับหลังเรียนจบ

– ค่าประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

มัธยมปลาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา ผู้สมัครจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ :

– มีสัญชาติไทย

– เกิดระหว่างปี 2002 – 2004

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ปีใดก็ได้) ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

– สามารถรักษาผลการเรียนในระดับที่ดีได้อย่างสม่ำเสมอ ในการสอบของโรงเรียน

– มีความรู้ภาษาอังกฤษและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหลักสูตรร่วม

 

วิธีการสมัคร:

โปรดส่งใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารเหล่านี้มาด้วย

– ใบแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี

– สำเนาสูติบัตร

– สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน (ฉบับภาษาอังกฤษ) พร้อมเอกสารฉบับจริง

หากคุณประสบปัญหาในระหว่างขั้นตอนการสมัครสามารถติดต่อศูนย์บริการได้ที่ +65 6872 2220

 

หมดเขตรับสมัคร:

ตารางและกำหนดการทดสอบรวมถึงสัมภาษณ์

ช่วงเวลาที่รับสมัคร : 14 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2018

ช่วงเวลาทดสอบและสัมภาษณ์ : เดือนกรกฎาคม 2018

ประกาศผล : กันยายน 2018

วันเดินทาง : ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...