ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย Sun Yat-Sen สำหรับนักศึกษา AEC ในประเทศจีน ปี 2018

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Sun Yat-Sen สำหรับนักศึกษาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเริ่มเรียนในปีการศึกษา 2018

 

 

มหาวิทยาลัย Sun Yat-Sen (SYSU) เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในชื่อจีนว่า Zhongda หรือมหาวิทยาลัย Zhongda ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่สำคัญของจีน ตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนจำนวนมาก

– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารจัดการ : RMB 56,000 หยวน / คน / ปีการศึกษา (รวมค่าเล่าเรียน RMB 26,000 หยวนต่อคนต่อปีและค่าครองชีพ RMB 30,000 หยวน / คน / ปีการศึกษา) (รวมประมาณ 281,000 บาท)

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม: RMB 63,800 หยวน / คน / ปีการศึกษา (รวมค่าเล่าเรียน RMB 33,800 หยวน / คน / ปีการศึกษาและค่าครองชีพ RMB 30,000 หยวน / คน / ปีการศึกษา) (รวมประมาณ 320,000 บาท)

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์: RMB 78,000 หยวน / คน / ปีการศึกษา (รวมค่าเล่าเรียน RMB 48,000 หยวน / คน / ปีการศึกษาและค่าเผื่อการดำรงชีวิต RMB 30,000 หยวน / คน / ปีการศึกษา) (รวมประมาณ 391,500 บาท)

– ค่าเล่าเรียนในทุนการศึกษาจะถูกหักโดยตรง ดังนั้นผู้รับทุนการศึกษาจะไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมที่พักและการประกันภัย

– สำหรับนักเรียนต่างชาติจะถูกหักออกจากเบี้ยยังชีพในทุนการศึกษาและจำนวนเงินที่เหลือจะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของผู้รับแต่ละเดือนหลังจากการลงทะเบียนอย่างไรก็ตามผู้รับจะต้องรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ และค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจร่างกายรวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถสมัครได้

– ผู้สมัครจะต้องไม่ใช่ชาวจีน และจะต้องมีหนังสือเดินทางต่างประเทศที่ถูกต้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดใน “ประกาศการควบคุมการรับนักศึกษาต่างชาติในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย” ([2009] 83)

– ผู้สมัครควรมีสุขภาพที่ดี

– ผู้สมัครควรมีอายุระหว่าง 18 – 25 (วันเดือนปีเกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 1993 ถึง 30 สิงหาคม 2000 )

– ผู้สมัครควรปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกฎของโรงเรียนในประเทศจีน

– ผู้สมัครควรเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีคะแนนอยู่ในอันดับต้นๆ หรือมีความเป็นเลิศในด้านบริการทางสังคม กีฬา ดนตรี กิจกรรมทางวัฒนธรรม หรือความเป็นผู้นำ

– ผู้สมัครควรได้รับหนังสือแนะนำจากสถาบันแนะนำ * (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก 1) และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง

 

ข้อกำหนดเรื่องผลการเรียน

– สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ : HSK 5 Certificate (180 คะแนนขึ้นไป) หรือใบรับรองการเรียนรู้ภาษาจีนเทียบเท่าอื่นๆ

– สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ : ใบรับรอง HSK 4 (180 คะแนนขึ้นไป) หรือใบรับรองการเรียนรู้ภาษาจีนเทียบเท่าอื่นๆ

– ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอนควรส่งใบประกาศนียบัตรภาษาจีนที่ออกโดยโรงเรียนของคุณ เพื่อยื่นขอสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการยื่นคะแนนHSK Certificates หลังจากการตรวจสอบของ SYSU

– ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติโดดเด่น และสมัครเข้าร่วมหลักสูตรโดยไม่มีความสามารถทางภาษาจีนที่เพียงพอ จะต้องเข้ารับการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีนในระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและเป็นไปตามความพึงพอใจของข้อกำหนดในการเข้าศึกษาภาษาต่างประเทศแล้ว พวกเขาสามารถเริ่มต้นการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอนได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ภายในวันที่กำหนดทางออนไลน๋ โปรดแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

*หมายเหตุ : เอกสารสนับสนุนที่ไม่ใช่ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษต้องผ่านการแปลก่อนส่ง

– หนังสือเดินทาง

– ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับที่สูงที่สุดของคุณ

– ใบรับรองผลการเรียนระดับที่สูงที่สุดของคุณ

– ใบรับรองความสามารถด้านทักษะภาษา

– จดหมายแนะนำ

– จดหมายแนะนำตัว

– เอกสารประกอบอื่นๆ (เรซูเม่ ประวัติการเรียน ฯลฯ)

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 เมษายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...