ทุน ROTARY PEACE สำหรับระดับปริญญาโท และหลักสูตรวิชาชีพ ประจำปี 2018

ในแต่ละปี องค์กร ROTARY จะเลือกผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจำนวน 100 คนเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับการไปศึกษาต่อที่ศูนย์สันติภาพแห่งใดแห่งหนึ่งในโลก

โครงการ ROTARY Peace Center ที่ฝึกอบรมด้านการปฏิบัติและมอบโอกาสในเครือข่ายทั่วโลกมีจุดมุ่งหมายจะพัฒนาผู้นำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสันติภาพ

ศูนย์สันติภาพ ROTARY ได้มีการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1,000 คนในการสร้างสันติภาพ หลายคนทำหน้าที่เป็นผู้นำในองค์กรระหว่างประเทศหรือได้เริ่มก่อตั้งมูลนิธิของตนเอง

ในแต่ละปีมูลนิธิ ROTARY ได้รับทุนการศึกษา 50 ทุนสำหรับปริญญาโทและ 50 สำหรับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

การสนับสนุนจะครอบคลุมดังนี้

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าห้องพัก

– ค่าอาหาร

– ค่าใช้จ่ายในการศึกษานอกสถานที่

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– หลักสูตรปริญญาโท : 15 – 24 เดือนและต้องฝึกงานเป็นเวลา2 – 3เดือนระหว่างช่วงพักเรียน

– หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาวิชาชีพ : สำหรับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ใช้เวลาเรียน 3 เดือนรวมกับการศึกษาภาคสนาม 2 – 3 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างดี (ขอแนะนำเป็นภาษาที่สอง)

– แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำความเข้าใจและความต้องการสันติภาพระหว่างประเทศ

– มีทักษะการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม

– ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท : ต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีของการทำงานเต็มเวลาหรือประสบการณ์อาสาสมัครในระดับปริญญาตรี

– ผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาวิชาชีพ : ต้องมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปีของการทำงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข้องหรือประสบการณ์อาสาสมัครพื้นหลังรวมกับพื้นฐานการศึกษาที่ยอดเยี่ยม

– ไม่สามารถขอทุนในระดับปริญญาเอกได้

 

บุคคลต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนในระดับปริญญาโท

– เป็นสมาชิก ROTARY ที่ใช้งานอยู่

– เป็นพนักงานของสโมสร ROTARY หรือเขตการปกครอง ROTARY สากลหรือ บริษัท ROTARYอื่น ๆ

– มีคู่สมรสบุตรบุญธรรม (เด็กหรือลูกหลานด้วยการได้รับเลือดหรือการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) คู่สมรสของบุตรหลานหรือบรรพบุรุษ (บิดามารดาหรือปู่ย่าตายายด้วยโลหิต) ของบุคคลที่มีชีวิตอยู่ในประเภทเหล่านี้ที่เคยเป็นพนักงานหรือสมาชิกของ ROTARY

– อดีตสมาชิก ROTARY และญาติตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น (ภายใน 36 เดือนหลังจากลาออก)

– ผู้รับทุนการศึกษาเอกอัครราชฑูตโรตารีหรือทุนการศึกษาด้านการพัฒนาจะต้องรอ 3 ปีหลังจากจบทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนปริญญาโท

– นักศึกษา ROTARY ที่จบหลักสูตรปริญญาโทต้องรอเป็น 5 ปีเพื่อขอรับทุนใบประกาศนียบัตร

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...