ทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ปี 2018

ธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอมอบทุนการศึกษา Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปีชาตกาลของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก The London School of Economics and Political Science
(LSE)

โดยทุนนี้จะมอบให้ในปีการศึกษา 2018 เป็นต้นไป ปีละหนึ่งทุน เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ The London School of Economics and
Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ

 

 

ทุนการศึกษา:

– ผู้ได้ทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

– ผู้ได้ทุนที่สำเร็จการศึกษาตามที่ ธปท. กำหนด ธปท. จะรับเข้าเป็นพนักงานตามระเบียบของ ธปท. ทั้งนี้ ธปท. สงวนสิทธิ์ในการรับเข้าทำงานหากเห็นว่าไม่เหมาะสม

– ในกรณีที่ผู้ได้ทุนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คู่มือวิธีปฏิบัติของ ธปท. และประพฤติตนในทางที่จะนำมาซึ่งความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ ธปท. ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม และเป็นกรณีร้ายแรง ธปท. สามารถยกเลิกการให้ทุนและไม่รับเข้าเป็นพนักงานโดยผู้ได้ทุนต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ ธปท. ได้จ่ายคืนไปทั้งหมดคืน ธปท. และต้องชดใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเท่ากับจำนวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับแก่ ธปท.

– ผู้ได้ทุนที่ ธปท. รับเข้าเป็นพนักงานของ ธปท. จะต้องทำงานให้ ธปท. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้ทุน และหากผู้ได้ทุนทำงานให้ ธปท. ไม่ครบกำหนดผู้ได้ทุนต้องชดใช้เงินที่ ธปท. ได้จ่ายไปทั้งหมดหรือตามส่วน โดยคำนวณจากระยะเวลาที่ไม่ได้ทำงานให้ ธปท.คืน ธปท. และต้องชดใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเท่ากับเงินจำนวนที่ ธปท. เรียกคืนทั้งหมดหรือตามส่วนดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับแก่ ธปท.

– ในกรณีที่ผู้ได้ทุนไม่อาจศึกษาได้ครบตามหลักสูตรในเวลาที่กำหนด หรือผู้ได้ทุนนั้นศึกษาได้ผลไม่สมตามความมุ่งหมายของ ธปท. ธปท. สามารถยกเลิกการให้ทุนและไม่รับเข้าเป็นพนักงาน นอกจากนี้ ธปท. อาจเรียกหรือไม่เรียกให้ผู้ได้ทุนชดใช้เงินที่ ธปท. ได้จ่ายไปทั้งหมดหรือบางส่วนคืน ธปท. ก็ได้ และอาจเรียกหรือไม่เรียกให้ใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเท่ากับเงินจำนวนที่ ธปท. เรียกคืนทั้งหมดหรือบางส่วนดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับแก่ ธปท. ก็ได้

– ในกรณีที่ผู้ได้ทุนสละสิทธิการรับทุนภายหลังจากที่ได้ศึกษาไปแล้ว หรือไม่ศึกษาวิชาตามที่ ธปท. ให้ความเห็นชอบ หรือประพฤติตนในทางที่จะนำมาซึ่งความเสียหายแก่ ธปท. หรือทำงานให้ไม่ครบกำหนดระยะเวลาด้วยประการใดๆ ผู้ได้ทุนต้องชดใช้ทุนการศึกษาที่ ธปท. ได้จ่ายไปแล้วทั้งหมดและต้องจ่ายเงินอีกจ านวนหนึ่งซึ่งเท่ากับเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับแก่ ธปท. ภายใน30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ได้ทุนได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ธปท. และผู้ได้ทุนต้องยินยอมให้ ธปท.คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจำนวนเงินที่คงค้างชำระนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระ ดังกล่าว

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนจำนวน 1 ทุน ในระดับและสาขาวิชาที่กำหนดดังนี้

 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชา

– Econometrics and Mathematical Economics

– Economics

– Finance

– Finance & Economics

– Financial Mathematics

– Finance & Private Equity

– Risk & Finance

– Quantitative Methods for Risk Management

– Data Science

 

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา

– Economics

– Finance

– Statistics or Methodology (with a focus on Data Science)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีสัญชาติไทย

– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2018

– หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วหรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

– เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับจาก The London School of Economics and Political Science (LSE) เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกหรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ LSE ในสาขาวิชาตามที่กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

– กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ

– เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี

– ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

– ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต

– ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ หรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน หรือเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้

 

วิธีการสมัคร:

วันที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์ม ใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 31มีนาคม 2018

โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่  หัวข้อ “ประกาศรับสมัครทุน/สมัครออนไลน์”

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ที่ต้องบันทึกผ่านระบบ ภายในวันปิดรับสมัคร มีดังนี้

– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

– ประวัติย่อ (Resume) และ Statement of Purpose จำนวน 1 ชุด

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด

– สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด

– สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรของวุฒิการศึกษาที่ผ่านมา ในทุกระดับปริญญา จำนวนอย่างละ 1 ชุด

– กรณีระดับปริญญาเอก ให้ระบุหัวข้องานวิจัย/วิทยานิพนธ์ Research Area of Interest แผนการศึกษาและหัวข้อที่ต้องการศึกษา วิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย >>download แผนการศึกษาและหัวข้อที่ต้องการศึกษาวิจัย

– ใบแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากมี)

– ใบตอบรับจากLSE ให้เข้าศึกษาในระดับ และสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนด พร้อมแนบรายชื่อวิชาและคำอธิบายประกอบของหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับ หรือ กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ที่ LSE ให้ส่งหนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นผู้กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนด และมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาพร้อมแนบรายชื่อวิชาและค าอธิบายประกอบของหลักสูตรที่กำลังศึกษา

– กรณีผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. ให้แนบแบบฟอร์มหนังสือรับทราบจากหัวหน้าส่วนงาน >>download แบบฟอร์ม ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อ วันที่ กำกับไว้มุมขวาของเอกสารทุกฉบับ

– ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบจะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

 

หมดเขตรับสมัคร:

1กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 31มีนาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...