ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี UNIL 8 ภาคฤดูร้อน ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ปี 2018

มหาวิทยาลัย Lausanne เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 8 ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยจะเปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก ทุนการศึกษานี้อยู่ในรูปแบบเต็มจำนวนซึ่งจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(ตามเหมาะสม) แต่ผู้สมัครที่มาจากต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Lausanne ตั้งอยู่ในเมือง Lausanne ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1537 แต่ได้รับการสถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัยในปี 1890 ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 13,500 คนและนักวิจัย 2,200 คนที่ศึกษาและทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัย

 

 

ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ และต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (โปรดระบุในจดหมายแนะนำการเรียนการสอน เกี่ยวกับจำนวนปีที่เรียนภาษาและประสบการณ์เฉพาะด้านภาษาอังกฤษ ฯลฯ ) ต้องแนบคะแนนการสอบ IELTS หรือ TOEFL มาด้วย

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนเต็มจำนวน 15 ทุน

– ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าที่พักภายในอาคารของสมาคม FMEL (อพาร์ตเมนพร้อมห้องครัวส่วนกลางและห้องน้ำ) ซึ่งจะมีการติดต่อไปที่ผู้ที่ได้รับทุนภายหลัง

– เงินสนับสนุน ประมาณ 1500 CHF เพื่อใช้ในค่าครองชีพอื่นๆ (ประมาณ 53,200 บาท)

– เงินสนับสนุนค่าเดินทาง 500 CHF สำหรับการเดินทางในยุโรป (ประมาณ 50,200 บาท) และ 1200 CHF สำหรับการเดินทางในต่างประเทศ (ประมาณ 42,500 บาท) (ต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือตั๋วเครื่องบินเพื่อนำมาเบิกเงินคืน)

– มีบริการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการวีซ่า

– ผู้ได้รับทุนจะต้องได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุจากประเทศบ้านเกิดของตน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาปริญญาตรีภาคฤดูร้อน (SUR) หลักสูตร 8 สัปดาห์ที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ (ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2018) ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีสามารถสมัครได้

– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในสาขาชีววิทยาหรือการแพทย์ ชั้นปีที่สองหรือปีที่สามของหลักสูตร 4 ปี

– คัดเลือกจากผลการศึกษา (GPA> 3.75 หรือเทียบเท่า) และจดหมายแนะนำ

– นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด

– ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะได้รับแจ้งทางอีเมลภายใน 3 สัปดาห์หลังจากวันครบกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

– สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ Word, JPG หรือ PDF เป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเศส หรือเยอรมัน ได้ทางออนไลน์

* ควรตั้งชื่อไฟล์ว่า “CandidateSurname_Transcripts.pdf”

 

– นอกจากการสมัครผ่านทางออนไลน์แล้ว คุณต้องส่งหนังสือแนะนำตัว 2 ฉบับจากอาจารย์หรือที่ปรึกษาแล้วส่งมาโดยใช้ชื่อไฟล์ว่า
“CandidateSurname_RefereeSurname_RecommendationLetter”

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 มกราคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...