ทุนการศึกษานานาชาติ ที่มหาวิทยาลัย Hebrew ในประเทศอิสราเอล ประจำปี 2018

มหาวิทยาลัย Hebrew แห่ง Jerusalem กำลังเปิดรับใบสมัครทุนการศึกษานานาชาติระดับปริญญาโทสาขาสาธารณสุข โดยใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ IMPH ระยะเวลาหนึ่งปีที่ APHEA

วัตถุประสงค์โดยรวมของโครงการคือการให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติด้านสาธารณสุขและการแพทย์ชุมชนสำหรับผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในสาขานี้หรือวางแผนที่จะดำเนินการในอนาคต

 

 

มหาวิทยาลัย Hebrew แห่ง ก่อตั้งขึ้นในปี 1918 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1925 เป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำของอิสราเอล อีกทั้งยังติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้วยการให้ความสำคัญกับการศึกษาและชีวิตในวัยเรียน

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาจำนวนจำกัด

– ทุนการศึกษาเหล่านี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการรวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่อยู่อาศัย ค่าครองชีพขั้นพื้นฐาน ประกันสุขภาพ ค่ากิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม และตำราเรียน

– ผู้สมัครที่มีผลงานดีเด่นอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าเดินทางเพิ่มเติม

– ทุนการศึกษานี้มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถมีโอกาสในการเรียนต่อ จึงไม่สามารถใช้ได้กับผู้สมัครที่มาจากประเทศที่มีรายได้สูง

– จำนวนเงินทั้งหมดจะใช้สกุลเงินของอิสราเอล(ในกรณีที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันต่อวัน)

– ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมเฉพาะในส่วนของการศึกษา ดังนั้นค่าครองชีพและค่าที่พักผู้รับทุนต้องออกเอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านสาธารณสุขต่อไปนี้

– โรคระบาดวิทยา วิธีการวิจัย และชีวสถิติ

– การบริหารจัดการสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ และระบบสุขภาพ

– การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข การวางแผน การบริหารและการประเมินผล

– การวางแผนและการดำเนินโครงการวิจัย

– การวินิจฉัยสถานะสุขภาพของชุมชน

– การออกแบบและการใช้โปรแกรมสุขภาพในชุมชน

– การควบคุมโรคติดต่อ

– สุขภาพสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและอาชีวอนามัย

– ปัจจัยทางสังคมวิทยาและพฤติกรรมของสุขภาพ

– โภชนาการด้านสาธารณสุขความมั่นคงด้านอาหารและการต่อต้านการขาดสารอาหาร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากประเทศที่มีรายได้น้อยและประเทศเล็กๆ สามารถสมัครได้

– เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุนในหลักสูตร IMPH คุณต้องมีวุฒิการศึกษาทางด้านการแพทย์ ทันตแพทยศาสตร์ การพยาบาล หรือสาขาวิชาชีววิทยาและสังคมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับและมีประกาศนียบัตรในการรับรอง

*ประกาศนียบัตร Advanced Diploma degrees ไม่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย Hebrew

– ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวม (GPA) อย่างน้อย 75% ในการศึกษาระดับปริญญาตรี

– ประสบการณ์ทางด้านสาธารณสุขจะถูกนำมาพิจารณาเช่นเดียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

– นักเรียนต้องมีทักษะการคำนวณขั้นพื้นฐาน

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

– ต้องส่งใบสมัครทางออนไลน์พร้อมรวมไฟล์เอกสารที่ต้องแนบโดยมีชื่อไฟล์กำกับและอย่าอัปโหลดเป็นไฟล์ซิป

– อ่านรายละเอียดและเอกสารที่ต้องแนบในเว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

 

หมดเขตรับสมัคร:

29 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...