ทุน Global UGRAD แลกเปลี่ยนระยะสั้นที่สหรัฐฯ ที่น้องๆ ในมหาวิทยาลัยห้ามพลาด!!

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright Thailand) เปิดโอกาสให้น้องๆ ในระดับอุดมศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีความเป็นผู้นำ เข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้โครงการ Global Undergraduate Exchange Program

น้องๆ คนไหนที่อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้องเรียน พร้อมทั้งเรียนรู้ด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมต่างชาติ ต้องห้ามพลาดทุนนี้เลยค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าที่พัก อาหาร ค่าธรรมเนียมการเรียนที่สหรัฐฯ ค่าหนังสือเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ ตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางไป-กลับ ค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายการปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นเป็นเวลา 1 ภาคเรียน (5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2018 หรือ Spring 2019

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

-นักศึกษานอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

-มีผลกรเรียนดี มีภาวะผู้นำ หรือทำกิจกรรมเพื่อชุมชม หรือกิจกรรมอื่นๆ นอกหลักสูตร

-ไม่เคย หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทาง หรือรับทุนไปต่างประเทศ

-ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดให้เข้าร่วมโครงการหากได้รับการคัดเลือก

-สามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ผ่าน Skype ได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากระบบใบสมัครออนไลน์ พร้อมเซ็นลายมือชื่อรับรองในหน้าสุดท้าย รวมทั้งหน้าที่เป็น Essay ทั้ง 2 ข้อ

-ระเบียนแสดงผลการเรียนที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยต้นสังกัด

-จดหมายรับรองภาษาอังกฤษ (Letters of Recommendation) 2 ฉบับ

-สำเนาพาสสปอร์ต (ถ้ามี) หากไม่มีให้แนบสำเนาบัตรประชาชนแทน

-สำเนาแสดงผลคะแนน TOEFL IELTS (ถ้ามี) พร้อมเซ็นรับรองทุกสำเนา

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง fulbrightthai.org

กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์พร้อมทั้งอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ exchangeprograms.worldlearning.org

ผู้สมัครต้องพิมพ์เอกสารออกมา พร้อมเซ็นสำเนา ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือกภายใน เพื่อส่งชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 2 คนเข้าร่วมโครงการภายใน 22 มกราคม 2561 ในลำดับต่อไป (มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาใบสมัครที่ส่งตรงจากนักศึกษา หรือใบสมัครที่ไม่มีเอกสารครบสมบูรณ์)

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 และปิดรับสมัครในระบบออนไลน์วันที่ 1 มกราคม 2561 (เวลา 05.00 น. ตามเวลาประเทศไทย)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.dropbox.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...