ทุนการศึกษาปริญญาโทในยุโรป ที่ Vrije Universiteit Brussel ประเทศเบลเยี่ยม ปี 2018-2019

มหาวิทยาลัย Vrije Universiteit Brussel (VUB) มีทุนการศึกษาหลายจำนวนในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ และทุนการศึกษาในยุโรป สาขาฟิสิกส์ สำหรับปีการศึกษา 2018 – 2019

 

 

หลักสูตรปริญญาโท สาขา Photonics เป็นสาขาที่ใช้การเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 2 ปี (120 ECTS) ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนร่วมกันของมหาวิทยาลัย Ghent และ Vrije Universiteit Brussel

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเต็มจำนวน จะมอบเงินสนับสนุนสูงสุด 10,000,00 ยูโรต่อปี (ประมาณ 38 ล้านบาท) แก่นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ ด้าน Photonics ที่ VUB โดยทุนการศึกษานี้คาดว่าจะครอบคลุมค่าครองชีพตลอดการศึกษาในเมือง Brussel

 

ทุนการศึกษา B-PHOT Excellence:

– ทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุน มูลค่า 1,000 ยูโร (ประมาณ 38,700 บาท) ในช่วงต้นภาคการศึกษาแรก ให้กับผู้สมัครที่ได้คะแนน 3 อันดับแรก ตามเกณฑ์การคัดเลือก

– ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง จำนวน 3 ทุน มูลค่า 1,500 ยูโร (ประมาณ 58,100 บาท) สำหรับช่วงต้นภาคการศึกษาที่ 2 ของปีแรก โดยจะมอบให้กับผู้สมัคร 3 คนที่ได้คะแนนมากที่สุด ตามผลการเรียนหลังจากภาคการศึกษาที่ 1

– ทุนการศึกษา Excellence Scholarship มูลค่า 5,000 ยูโร (ประมาณ 193,700 บาท) ในช่วงปีที่สองของหลักสูตร MSc

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับ ระดับปริญญาโท สาขา Photonics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครได้

– ผู้สมัครทุกคนต้องได้รับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ด้านอิเลคทรอนิคส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (EIT) ด้านฟิสิกส์ประยุกต์ วัสดุศาสตร์ หรือเทียบเท่า เพื่อเข้ารับการคัดเลือกโดยตรงกับหลักสูตร
อย่างไรก็ตามนักศึกษาในปีสุดท้ายของสาขาดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาด้วย

– นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเหล่านี้สามารถสมัครได้เช่นกัน

– ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ในเบลเยี่ยมจะได้รับการพิจารณาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในแบบของตนเอง (ภาษาดัตช์) ที่ VUB

สำหรับนักเรียนต่างชาติต้องมีหลักฐานต่อไปนี้:

– คะแนน TOEFL TEST ซึ่งมีอายุไม่เกินสองปี อย่างน้อย 570 คะแนน (แบบใช้กระดาษ) หรือ 87 คะแนน (แบบอินเทอร์เน็ต)

– “รายงานการทดสอบจาก” (TRF) จาก IELTS ซึ่งออกให้โดยเร็วที่สุดภายในสองปีที่ผ่านมา โดยคะแนนโดยรวมต้องไม่น้อยกว่า 6.0

– Cambridge-ESOL: ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ (FCE) ฉบับแรก

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ทางออนไลน์

โปรดแนบเอกสารต่อไปนี้มาพร้อมกับใบสมัคร:

– สำเนาหนังสือรับรอง * (ฉบับภาษาอังกฤษที่ได้รับการแปลอย่างเป็นทางการ)

– สำเนาหนังสือรับรอง * เอกสารรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร * ระบุหลักสูตรและคะแนนที่ได้รับต่อหลักสูตรและการแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ
APS-certificate (สำหรับนักเรียนชาวจีนเท่านั้น)

– * นักศึกษาในปีสุดท้ายของ BSc./MSc หรือนักเรียนที่ยังไม่ได้รับประกาศนียบัตรจะต้องส่งหนังสือรับรองการลงทะเบียน + ใบรับรองซึ่งระบุวันสำเร็จการศึกษา

– ผู้สมัครที่ไม่ใช่ EEA จำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้ (โดยเฉพาะในรูปแบบ. pdf) หลังจากสัมภาษณ์และยืนยันการรับเข้าเรียน

– สำเนาบัตรประชาชน (หรือหนังสือเดินทาง)

– สำเนาหลักฐานการใช้ภาษาอังกฤษ

– ประวัติโดยย่อ

– สำเนาใบรับรองวุฒิระดับปริญญาตรี และ / หรือปริญญาโท (ถ้ามี)

– สำเนาปริญญาตรี (และ / หรือ MSc) (หรือผลการเรียนของหลักสูตรที่จบมาแล้ว)

– สำเนาจดหมายแนะนำ

– เอกสารสนับสนุน (เช่น ผลงาน หรือรางวัลที่เคยได้รับการตีพิมพ์ )

 

หมดเขตรับสมัคร:

ผู้สมัครที่ไม่ใช่ EEA: 1 พฤษภาคม 2018

ผู้สมัครของ EEA: 1 มิถุนายน 2018

นักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เบลเยี่ยม: 30 กันยายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...