ทุนการศึกษา ระดับอนุปริญญา-ปริญญาโท EnS ประเทศฝรั่งเศส ปี 2018

ในแต่ละปี สถาบัน École Normale Supérieure (ENS) จะจัดให้มีการคัดเลือกระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่โดดเด่นมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์หรือศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จะเรียนต่อในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาโทที่ฝรั่งเศส

 

 

ทุนการศึกษา:

-10 ทุนสำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์

-10 สำหรับนักเรียนศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์

– ทุนมีมูลค่า 1,000 ยูโรต่อเดือน เป็นเวลา 3 ปี (ประมาณ 38,500 บาท)

– ห้องพักในวิทยาเขต ENS แห่งใดแห่งหนึ่ง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโทที่ ENS (หรือหนึ่งในสถาบันที่เป็นสถาบันเครือข่ายของ ENS) หรือระดับอนุปริญญา ENS สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 26 ปี ในขณะที่สมัคร

– ผู้สมัครจะต้องไม่เคยสมัครเข้าเรียนหลักสูตร International Selection มาก่อนหน้านี้

– ผู้สมัครต้องไม่เคยพักอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสมากกว่า 10 เดือน ในช่วงปีการศึกษาที่เลือกปีก่อนหน้า (ช่วง 1 กันยายน – 31 สิงหาคม)

– ผู้สมัครจะต้องศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีอย่างน้อยหนึ่งปีจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในช่วงปีปฏิทินก่อนการเริ่มสมัคร

– ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นนักศึกษาปริญญาตรีอย่างน้อยสองปีในมหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยเริ่มหลักสูตรในวันที่ 1 กันยายนหลังจากเข้าศึกษา

หมายเหตุ* : ในกรณที่ผู้สมัครที่มีพื้นฐานการศึกษานอกประเทศฝรั่งเศสไม่ได้มาตรฐาน ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการของ ENS เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์สมัครได้

 

วิธีการสมัคร:

– การสมัครสำหรับการเลือกระหว่างประเทศเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมถึง 9 พฤศจิกายน 2017

– แบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารจะต้องยื่นก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2017 โปรดศึกษาใบสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครทุนให้เข้าใจได้ที่เว็บไซต์ของทุนการศึกษา

 

หมดเขตรับสมัคร:

9 พฤศจิกายน 2017 (ประจำปี)

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...