รวมคำกริยาอปรกติ (Irregular Verbs) ที่มีทั้งหมดในภาษาอังกฤษ!!

โดยปกติแล้ว การทำคำกริยาให้เป็นรูป Simple Past หรือ Past Participle สามารถทำได้โดยเติม -ed ในส่วนท้ายได้เลย ซึ่งคำกริยาเหล่านี้เราเรียกว่า กริยาปรกติ (Regular Verbs)

 

แต่ก็มีคำกริยาในบางส่วน ที่จะต้องจดจำเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการเปลี่ยนรูปร่างต่างกันไป เราจึงเรียกกริยาพวกนี้ว่า กริยาอปรกติ (Irregular Verbs) หรือ “กริยา 3 ช่อง” นั่นเองครับ

 

และในบทความนี้ผมก็ได้นำเอา “กริยา 3 ช่อง” ทั้งหมดในภาษาอังกฤษมาฝาก ให้เพื่อนๆได้นำไปฝึกฝนเรียนรู้กันครับ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลย

 

students-studying

 

Infinitive

 

Simple Past

 

Past Participle

 

alight alighted, alit alighted, alit
arise arose arisen
awake awoke, awaked awoken, awaked
be was, were been
bear bore borne, born
beat beat beaten, beat
become became become
beget begot begotten
begin began begun
bend bent bent
bereave bereaved, bereft bereaved, bereft
beseech besought, beseeched besought, beseeched
bet bet, betted bet, betted
bid bade, bid bidden, bid, bade
bide bade, bided bided
bind bound bound
bite bit bitten
bleed bled bled
bless blessed, blest blessed, blest
blow blew blown
break broke broken
breed bred bred
bring brought brought
broadcast broadcast, broadcasted broadcast, broadcasted
build built built
burn burnt, burned burnt, burned
burst burst burst
bust bust, busted bust, busted
buy bought bought
can could (kein Participle)
cast cast cast
catch caught caught
choose chose chosen
cleave cleft, cleaved, clove cleft, cleaved, cloven
cling clung clung
clothe clothed, clad clothed, clad
come came come
cost cost cost
creep crept crept
crow crowed crew, crowed
cut cut cut
deal dealt dealt
dig dug dug
do did done
draw drew drawn
dream dreamt, dreamed dreamt, dreamed
drink drank drunk
drive drove driven
dwell dwelt, dwelled dwelt, dwelled
eat ate eaten
fall fell fallen
feed fed fed
feel felt felt
fight fought fought
find found found
flee fled fled
fling flung flung
fly flew flown
forbid forbad, forbade forbid, forbidden
forecast forecast, forecasted forecast, forecasted
forget forgot forgotten
forsake forsook forsaken
freeze froze frozen
geld gelded, gelt gelded, gelt
get got got, gotten
gild gilded, gilt gilded, gilt
give gave given
gnaw gnawed gnawed, gnawn
go went gone
grind ground ground
grip gripped, gript gripped, gript
grow grew grown
hang hung hung
have had had
hear heard heard
heave heaved, hove heaved, hove
hew hewed hewed, hewn
hide hid hidden, hid
hit hit hit
hold held held
hurt hurt hurt
keep kept kept
kneel knelt, kneeled knelt, kneeled
knit knitted, knit knitted, knit
know knew known
lay laid laid
lead led led
lean leant, leaned leant, leaned
leap leapt, leaped leapt, leaped
learn learnt, learned learnt, learned
leave left left
lend lent lent
let let let
lie lay lain
light lit, lighted lit, lighted
lose lost lost
make made made
may might (kein Participle)
mean meant meant
meet met met
melt melted molten, melted
mow mowed mown, mowed
pay paid paid
pen pent, penned pent, penned
plead pled, pleaded pled, pleaded
prove proved proven, proved
put put put
quit quit, quitted quit, quitted
read read read
rid rid, ridded rid, ridded
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
saw sawed sawn, sawed
say said said
see saw seen
seek sought sought
sell sold sold
send sent sent
set set set
sew sewed sewn, sewed
shake shook shaken
shall should (kein Participle)
shear sheared shorn, sheared
shed shed shed
shine shone shone
shit shit, shitted, shat shit, shitted, shat
shoe shod, shoed shod, shoed
shoot shot shot
show showed shown, showed
shred shred, shredded shred, shredded
shrink shrank, shrunk shrunk
shut shut shut
sing sang sung
sink sank sunk
sit sat sat
slay slew slain
sleep slept slept
slide slid slid
sling slung slung
slink slunk slunk
slit slit slit
smell smelt, smelled smelt, smelled
smite smote smitten
sow sowed sown, sowed
speak spoke spoken
speed sped, speeded sped, speeded
spell spelt, spelled spelt, spelled
spend spent spent
spill spilt, spilled spilt, spilled
spin spun spun
spit spat spat
split split split
spoil spoilt, spoiled spoilt, spoiled
spread spread spread
spring sprang, sprung sprung
stand stood stood
steal stole stolen
stick stuck stuck
sting stung stung
stink stank, stunk stunk
stride strode stridden
strike struck struck
string strung strung
strive strove striven
swear swore sworn
sweat sweat, sweated sweat, sweated
sweep swept swept
swell swelled swollen, swelled
swim swam swum
swing swung swung
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
telecast telecast, telecasted telecast, telecasted
tell told told
think thought thought
throw threw thrown
thrust thrust thrust
tread trod trodden
understand understood understood
wake woke, waked woken, waked
wear wore worn
weave wove woven
wed wed, wedded wed, wedded
weep wept wept
wet wet, wetted wet, wetted
win won won
wind wound wound
wring wrung wrung
write wrote written

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...