เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครรับทุนเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557 ที่ประเทศญี่ปุ่น

 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท) เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป สมัครชิงทุนเพื่อเข้าร่วม โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557

 

สำหรับทุนโครงการนี้จะมีจำนวนสำหรับ 29 คน โดยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมด ไม่รวมค่าตรวจร่างกาย ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านประกันสุขภาพ ในกรณีที่ผู้สมัครมีโรคประจำตัวครับ

 

bo1

 

ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนโครงการจะได้รับ
– ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ) ชั้นประหยัด
– ค่าอาหารบนเรือ
– ค่าเดินทางภายในประเทศ
– ค่าที่พักและอาหาร
– ค่าประกันชีวิต
– ค่าฝึกอบรม
– ค่ายูนิฟอร์ม
– ค่าเดินทางจากถิ่นฐานของตน ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งไปและกลับ
– ค่าทำพาสปอร์ต

 

bo3

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนโครงการ
 – ถือสัญชาติไทย และอายุระหว่าง 18 – 30 ปี
 – สถานภาพโสดทั้งพฤตินัยและนิตินัย
 – ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 – สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 – ไม่มีพันธะทางทหาร
 – ผู้ที่เคยร่วมโครงการกับ สท. จะต้องเดินทางกลับมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 – ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลักษณะนี้มาก่อน
 – สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 – สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาของโครงการ  (10 – 23 กรกฎาคม 2557)

 

bo3

 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญครับ นอกจากนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา ระเบียบการณ์ และวิธีการสมัครอย่างละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...