สกอ. รับสมัครนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ประจำปี 2557

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการ 2557 ครับ โดยมหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้ 2 คนเท่านั้น หรือเสนอชื่อมาเป็นลำดับได้ หากต้องการจะเสนอชื่อมากกว่า 2 คนครับ

ทุนการศึกษานี้จะใช้ระบบ UCTS ในการเทียบโอนหน่วยกิต ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่าง Home Institution และ Host Institution ที่ถูกบันทึกใน UMAP standard application form and study plan using UCTS

 

umap1

 

วัตถุประสงค์ของทุน

– สนับสนุนการดําเนินงานตามข้อตกลงทางวิชาการ
– ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
– ส่งเสริมการยอมรับการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบัน
– ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยมีโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น

 

คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน

 – สัญชาติไทย
 – มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70 ในระดับปริญญาตรี และ 3.20 ในระดับปริญญาโท
 – ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับทุนจากแหล่งอื่น
 – ไม่เคยได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนในระดับอุดมศึกษามาก่อน
 – สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดปีการศึกษา
 – สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ทาง สกอ. ไม่ได้รับผิดชอบได้ เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ

 

umap3

 

เกณฑ์ทางด้านความสามารถทางภาษา

 – ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ต้องมีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 ตามระบบ paper หรือ 213 ตามระบบ computer หรือ 79-80 ตามระบบ internet หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 
 – ประเทศที่ใช้ภาษาเกาหลีต้องมีผลสอบ Standard TOPIK (Test of Proficiency in Korean) ในระดับ Intermediate: เกรด 4 ขึ้นไป
 – ประเทศที่ใช้ภาษาจีน ต้องมีผลสอบ HSK (China’s Hanyu Shuiping Kaoshi – Chinese Proficiency Test) ในระดับ 4 ขึ้นไป
 – ประเทศที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น ต้องมีผลสอบ JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) ในระดับ N1
 – ประเทศที่ใช้ภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษารัสเซีย ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถในการใช้ภาษานั้น ๆ ในเกณฑ์ดีจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด

 

umap2

 

เอกสารที่จำเป็นในการสมัคร

 – ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ 
 – สําเนาแบบฟอร์ม UMAP standard application form and study plan using UCTS 
    – ระบุรายชื่อวิชาและหน่วยกิตที่จะลงเรียน ที่ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอก หรือโท ที่ตนศึกษาอยู่ และอยู่ในระดับปริญญาโทหรือตรีของมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 
    – ระบุชื่อรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่เทียบเคียงกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศและจํานวนหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนได้

 

โดยให้ทางมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมเอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางไปรษณีย์ โดยจะต้องทำการประทับตราก่อน วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...